Reconstructie Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat

De openbare ruimte van de Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat wordt gereconstrueerd. Dit betekent dat er opnieuw naar de inrichting van de openbare ruimte gekeken wordt. Ook worden er onder en boven de grond maatregelen getroffen. Door deze reconstructie kan de openbare ruimte van deze straten de komende jaren weer mee.

Wat gaat er gebeuren?

Met de reconstructie wordt de openbare ruimte van de Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat opgeknapt. We zoeken naar de beste en veiligste plek voor bijvoorbeeld de stoep, de weg, parkeerplaatsen en bomen. Het bestaande riool is verouderd. In dit riool komen het afvalwater (vuilwater) en het regenwater (schoonwater) in één rioolbuis uit. Hiervoor in de plaats komt een gescheiden riool.

Ontwerp 

Voor de reconstructie van de Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat maken we eerst ontwerpen van de openbare ruimte. Op het schetsontwerp ziet u waar de stoep, de weg, de parkeerplaatsen en het groen komt. Hoe dit er precies uit komt te zien, wordt later verder uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. 

Bekijk hier het schetsontwerp of lees de beschrijving.

Reageren op schetsontwerp

Inwoners konden tijdens de informatieavond op 3 juli en tot 17 juli 2023 reageren op het schetsontwerp. Alle vragen en opmerkingen worden beoordeeld en voorzien van een reactie. De reactienota wordt in september gepubliceerd op deze pagina. Daarna wordt er een voorlopig ontwerp opgesteld. 

Planning

  • Voorbereiding: tot het voorjaar 2024.
  • Inloopmoment schetsontwerp: 3 juli 2023.
  • Proefsleuven: juli 2023 tot en met augustus 2023. 
  • Reageren schetsontwerp: tot 17 juli 2023. 
  • Publiceren reactienota: oktober 2023.
  • Inloopmoment voorlopig ontwerp: november 2023.
  • Kappen bomen Leliestraat: winterperiode 2023-2024.
  • Uitvoering: voorjaar 2024.

Dit is een voorlopige planning. Het is mogelijk dat er nog aanpassingen komen op deze planning. Omwonenden ontvangen een brief met aanvullende informatie.

Afkoppelen regenpijp

Als inwoner kunt u uw regenpijp van het riool afkoppelen. Met het afkoppelen van de regenpijp, komt het regenwater terecht op straat of in uw tuin. Zo belasten we het riool minder en loopt deze minder snel vol bij heftige regenbuien. De kans op wateroverlast is zo minder groot. Als u uw regenpijp afkoppelt, kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen.

Beeldkwaliteitsplan 

In een beeldkwaliteitsplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe een wijk eruit kan gaan zien. Hierbij wordt uitgegaan van bestaand beleid van de gemeente. Het beeldkwaliteitsplan wordt op dit moment getoetst aan nieuwe inzichten. De ideeën die we na de zomer gaan ophalen bij de klankbordgroep nemen we ook mee in het beeldkwaliteitsplan. Hierdoor is ervoor gekozen om door te gaan met de voorbereiding van de reconstructie. We houden, waar dat kan, rekening met het beeldkwaliteitsplan. 

Contact 

Omwonenden ontvangen een brief over het project en de planning. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager: Mellanie Dolleman. Bel naar 14 0348 of stuur een e-mail naar bloemenkwartier@woerden.nl