Veelgestelde vragen

Waarom gaat de boom weg?

De Lelie-, Tulp- en Narcisstraat worden opgeknapt. Het riool vervangen we en de grondwaterstand brengen we naar het gewenst niveau. Dit doen we om paalkoprot aan de fundering van de woningen tegen te gaan. Voor de Leliestraat houdt dit in dat de grondwaterstand omhoog gaat. Het stijgen van de grondwaterstand zorgt er voor dat een groot deel van de wortelpakketten van de bomen onder water komen te staan. De wortels gaan door zuurstofgebrek dood. Met het doodgaan van de wortels verzwakt de boom. Hierdoor kunnen er takken vallen of de boom wordt instabiel. De gevolgen van het doodgaan van de wortels zijn voor 28 bomen onhoudbaar en voor 2 bomen aanzienlijk. Het verwijderen van de bomen is voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk.

Wat zou er gebeuren als de boom blijft staan?

De grondwaterstand in de Leliestraat gaat straks omhoog. Dat zorgt ervoor dat een groot deel van de wortelpakketten van de bomen onderwater komen te staan. De wortels gaan dan door zuurstofgebrek dood. Met het dood gaan van de wortels verzwakt de boom. Hierdoor kunnen er takken vallen of de boom wordt instabiel. Dit kan voor een onveilige situatie zorgen.

Wordt de boom vervangen door een nieuwe boom?

In overleg met de omgeving (via participatie) komen geschikte bomen en groen terug in het straatbeeld. We kijken ook naar de mogelijkheid om beschikbare bomen uit projecten ergens anders in Woerden te (ver)planten. 

Is de boom ziek?

De pas uitgevoerde boom effect analyse laat zien dat 26 bomen matig zijn van kwaliteit, 2 voldoende en 2 slecht. Brengen we de grondwaterstand niet omhoog? Dan is de toekomstverwachting voor 28 bomen nog 15 jaar of langer en voor twee bomen de 1 en 5 jaar. 

Worden de bomen verplant?

Er is een negatief verplantingsadvies gegeven voor alle bomen in de straat. Onder meer omdat de bestaande kabels en leidingen het niet mogelijk maken om het wortelpakket mee te verhuizen. Dit advies komt uit een onderzoek van de bestaande situatie. 

Wat gebeurt er met de gekapte bomen?

Het bedrijf dat namens de gemeente het kappen gaat verzorgen is volgens het contract na het kappen eigenaar van het hout. 

Wat betekent het als een boom zwam heeft?

Het hangt sterk af van het soort zwam op de boomstam of het een directe bedreiging voor de boom vormt. Erg schadelijke zwammen zijn bijvoorbeeld de tonderzwam, de reuzenzwam en de honingzwam. Deze zwamsoorten zijn snel ontwikkelde schimmels die de boom van binnenuit aantasten.

Wanneer wordt de boom gekapt? 

De verwachting is dat het kappen van de bomen deze winterperiode gaat gebeuren. Dat betekent tussen half oktober 2023 en half maart 2024. Als bekend is wanneer het kappen precies gaat gebeuren, informeren we de bewoners van de straat. Op www.woerden.nl/reconstructieleliestraat vindt u de meest bijgewerkte informatie over de reconstructie.

Gaat er nog meer gebeuren in de straat?

Tijdens de reconstructie knappen we de openbare ruimte op. We zoeken naar de beste en veiligste plek voor bijvoorbeeld de stoep, de weg, de parkeerplaatsen en de bomen. We vervangen het gemengd riool onder de grond, voor een gescheiden riool. Eén voor het afvalwater (vuilwater of rioolwater) en één voor het regenwater. 

Staan de bomen in een Natura 2000-gebied?

Het werkgebied ligt helemaal binnen de bebouwde kom. Het maakt géén deel uit van een beschermd natuurgebied. 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, de Nieuwkoopse Plassen, ligt op ongeveer 4 kilometer afstand van de bebouwde kom. Het werkgebied met een strikt stedelijk karakter heeft geen ecologische functie voor eventuele aangewezen soorten uit Nbw-gebieden.

Zijn er vogels die hier broeden? 

  • Voor de 2 gevonden vaste nesten van de Ekster (beschermingscategorie 5) zijn voldoende andere mogelijkheden in de omgeving voor hernieuwde nesten. Jaarrond bescherming is daarom niet nodig. Het broedseizoen voor de Ekster start rond begin maart en loopt door tot ca. half juli. In deze periode mogen bomen met deze nesten niet worden gekapt. 
  • Jaarrond beschermde nesten uit de categorieën 1 t/m 4 konden in 2020 net als in 2023 worden uitgesloten. 
  • Andere broedende vogels kunnen tijdens het broedseizoen (1 maart tot eind augustus) worden verwacht in bomen, struiken, gebouwen en oeverzones. Ze mogen tijdens het broeden niet worden verstoord.

Zijn de lindes een plek voor vleermuizen om te verblijven?

De lindes in de Leliestraat zijn in 2020 onderzocht op verblijfsholtes en als vliegroute voor vleermuizen. Uit het onderzoek kwam dat bij het kappen van de bomen dit de vleermuis niet verstoort. Er zijn geen verblijfsholtes ontdekt. Ook is er geen bestaande vliegroute gevonden. De situatie is nu nog hetzelfde. Dat betekent dat ook nu er geen verstoring is voor vleermuizen.. 

Hoe worden de bomen verwijderd?

De verwachting is dat de bomen uiterlijk halverwege maart bovengronds afgezaagd worden. De wortels onder de grond worden verwijderd op het moment dat de straat open gemaakt wordt voor het vervangen van het riool.