Waar komen zonnevelden?

In het beleid maakt de gemeente onderscheid tussen kleine zonnevelden tot 1 hectare en grotere zonnevelden. De gemeenteraad heeft in het afwegingskader vastgelegd waar zonnevelden mogen komen. Daarin staat ook per gebied beschreven wat de voorwaarden zijn voor kleine en grotere zonnevelden.

Kleine zonnevelden langs de linten

Kleine zonnevelden tot 1 hectare zijn mogelijk bij boerenerven en langs de lintbebouwing. Hier kunt u een vergunning voor aanvragen. 

Langs het spoor en de snelweg

Grotere zonnevelden kunnen aangelegd worden in bermen en op geluidsschermen langs het spoor en langs de A12. De gemeente is hierover in gesprek met buurgemeenten, met ProRail en Rijkswaterstaat. 

Barwoutswaarder

De gemeenteraad heeft Barwoutswaarder opengesteld voor zonnevelden van meer dan 1 hectare groot. In totaal kan hier maximaal 25 hectare aan zonnevelden komen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Mail naar duurzaam@woerden.nl

Reijerscop

De polder Reijerscop was eerder ook in beeld voor grotere zonnevelden. Maar voorlopig is dat hier nog niet mogelijk. In 2025 wil de gemeenteraad eerst bekijken of er al genoeg zonne-energie opgewekt wordt in de andere gebieden. Daarna bekijkt de raad of er zonnevelden mogen komen in Reijerscop.

Onderzoek in veenweidegebied

Een deel van de gemeente bestaat uit veenweide grond. Hier is bodemdaling een groeiend probleem. Deze grond wordt steeds minder geschikt voor landbouw. De gemeente doet daarom  samen met de provincie en het waterschap onderzoek naar het combineren van zonnepanelen met het remmen van bodemdaling. En naar de effecten van zonnepanelen op natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit.  

Landschappen van verlangen

Om te kijken hoe zonnepanelen mooi in een landschap passen, heeft de gemeente Woerden meegewerkt aan het onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’. Hierbij is gekeken hoe zonne-energie goed gecombineerd kan worden met andere opgaven zoals biodiversiteit en de landbouwtransitie. De uitkomsten van het onderzoek dienen als inspiratiebron voor de ontwikkeling van zonnevelden in onze regio.