Windturbines in Reijerscop

De gemeente Woerden wil ook met windturbines energie opwekken. Hiervoor heeft de gemeenteraad in januari 2023 de polder Reijerscop aangewezen als zoekgebied. Dat betekent dat we binnen deze polder onderzoeken waar windturbines kunnen komen. En welke voorwaarden we daarbij belangrijk vinden.

Gebiedsproces 

In de tweede helft van 2023 start een gebiedsproces in Reijerscop voor windenergie. We voeren gesprekken met omwonenden en met andere betrokkenen. Daarbij kijken we naar wensen en zorgen die er leven. En naar mogelijke oplossingen om overlast te beperken. We kijken wat windturbines het gebied kunnen opleveren en hoe we lokaal eigendom kunnen organiseren. 

In het gebiedsproces doen we ook onderzoek in het gebied. We kijken bijvoorbeeld naar de biodiversiteit en bodemkwaliteit in het gebied en naar technische mogelijkheden.  

We brengen in kaart of het binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is om hier windturbines te plaatsen. Als dat zo is, dan maken we een toetsingskader. Daarvoor gebruiken we de uitkomsten van het gebiedsproces. In dat toetsingskader staan de voorwaarden waar windturbines in deze polder aan moeten voldoen. Dit kader gebruiken we om vergunningsaanvragen te beoordelen. 

In het najaar van 2023 bespreekt de gemeenteraad eerst een startnotitie over het gebiedsproces. Hierin staat hoe we dit proces organiseren en met wie we in gesprek gaan. De raad neemt een besluit hierover. Daarna kan het gebiedsproces beginnen. 

Heeft u vragen over dit proces of wilt u graag betrokken worden? U kunt de gemeente een mail sturen op duurzaam@woerden.nl

Kleine windmolens

Op boerenerven en langs de lintbebouwing in de gemeente zijn op eigen terrein ook kleine windmolens mogelijk. Heeft u vragen hierover? U kunt contact opnemen met duurzaam@woerden.nl.