Toekomst stationsgebied

Het Stationsgebied verandert in een levendige entree van de stad met betere verbindingen én ruimte voor woningbouw.

Op korte termijn gaan al enkele ontwikkelingen van start. Waaronder de invulling van het Oude Minkema en woningbouw in het zuidoostelijke deel. Daarnaast komen er onderzoeken naar ingrepen voor de langere termijn.

Toekomstvisie (vastgesteld)

Met de visie zoals die er nu ligt, ontstaat er in de toekomst een hele aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te verblijven. Met prettige verbindingen voor voetgangers en fietsers en openbaar vervoer met een hoofdrol voor water en groen. Het is de ambitie om op termijn de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer en de onderdoorgang flink te verbreden voor fietsers en voetgangers. Voorwaarde is wel dat er dan elders een goede ontsluiting gerealiseerd moet zijn. Aan de onderdoorgang zou dan één centrale fietsenstalling onder de sporen kunnen worden gemaakt. Daarnaast zou er een voetgangersbrug over de sporen kunnen komen aan de oostzijde van de perrons. Dit zijn grote ingrepen die alleen mogelijk zijn als provincie, Rijk en/of andere partners financieel bijspringen. Ten zuiden van het station komt er een nieuwe oost-west as voor langzaam verkeer die Nieuw-Middelland met Snellerpoort verbindt. Voor parkeren wordt gedacht aan parkeergarages, in- of onder gebouwen.

Planning

De stedenbouwkundige visie is op 1 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de stedenbouwkundige visie per mail opvragen via stationsgebied@woerden.nl of telefonisch via telefoonnummer 14-0348.

Stedenbouwkundig plan fase 1

Nu de toekomstvisie is vastgesteld, is het tijd voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan, met een inrichtings- en beeldkwaliteitsplan. Dit geeft weer hoe de eerste fase van het Stationsgebied zal worden ingericht: het gedeelte tussen de Jaap Bijzerwetering en het kantoorgebouw van Roche, aan de zuidzijde van het spoor. Hoe komt de bebouwing eruit te zien, wat is de invulling van het groen, hoe lopen de wegen, fiets- en wandelpaden, waar komen de parkeerplaatsen en hoe gaan we in het  gebied om met het water?

Een extern bureau gaat het stedenbouwkundig plan opstellen. Omwonenden, (maatschappelijke) organisaties en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken en/of te reageren op de conceptversie.

Planning

Afronding: 2023

Invulling Oude Minkema

Het Oude Minkema College op de hoek van de Minkemalaan/Van der Valk Boumanlaan is al lange tijd niet meer als schoolgebouw in gebruik. Vanwege de ligging, het historische karakter en de monumentale status ziet het college dit pand als een pareltje in het gebied dat een plek in de schijnwerpers verdient. De gemeente gaat hiervoor nu op zoek naar een passende invulling, waarbij ook de naastgelegen kavel wordt betrokken.

De raad heeft hiervoor een stappenplan vastgesteld:

  1. Kaders bepalen
  2. Ideeën ophalen
  3. Gewenste nieuwe functie(s) bepalen
  4. Uitvraag aan de markt
  5. Selectie beste plan/partij
  6. Uitwerking, bestemmingsplanprocedure en vergunningverlening

Ondernemers, organisaties/initiatiefnemers, omwonenden en andere inwoners krijgen de gelegenheid om – binnen de vastgestelde kaders – ideeën aan te dragen en/of biedingen te doen. Ook na de selectie worden belanghebbenden bij de invulling betrokken.

Planning

Selectie: 2023

Woningbouw

In het Stationsgebied is ook ruimte voor nieuwe woningen, bijvoorbeeld op de voormalige FNV-kavel tussen het Minkema college en het spoor. Deze kavel is in eigendom van de gemeente Woerden. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie op korte termijn van start.

Planning

Start ontwikkeling: vanaf 2023.

 

Bouwveld B

Plané Vastgoedontwikkeling en gemeente Woerden onderzoeken de haalbaarheid van woningbouw op de kavel op de hoek van de Minkemalaan, tussen de Minkemaschool en de Beneluxlaan. Plané Vastgoedontwikkeling werkt al enige tijd aan een plan voor woningbouw op deze plek in het Stationsgebied.

Voorlopig wordt gedacht aan 64 tot 68 appartementen in twee gebouwen, met een gezamenlijke daktuin. De appartementen variëren in grootte en een groot deel ervan bevindt zich in het betaalbare segment (tot € 325.000,--- prijspeil 2021). Door veel verschillende typen woningen te bouwen is er plek voor starters, doorstromers en ouderen. Het initiatief wordt nu eerst op haalbaarheid getoetst. Als dit positief uitpakt, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook zal dan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, waarbij ook de omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken.

Planning 

Na vaststellen van de haalbaarheid wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2022 de bestemmingsplanprocedure van start kan.

 

Meer informatie