Onderzoek wijst uit: betere én goedkopere plek beschikbaar voor zuidelijkste deel weg Rembrandtbrug

De aanleg van de Rembrandtbrug kan goedkoper en met minder inbreuk op omliggende bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad uitvoerde. Dit deed zij in overleg met de betrokken ondernemers en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). De OMU, die bedrijventerrein Barwoutswaarder opknapt, kocht recent de oude bedrijfslocatie van A-ware op Barwoutswaarder. De koop maakt het mogelijk om op deze plek een deel van de weg naar de Rembrandtbrug aan te leggen. De toekomstige weg verschuift daardoor naar het westen. Als dat gebeurt past deze beter tussen bestaande bedrijven en is de invloed op deze bedrijven minder groot.

Ontwerpvariant Midden: bezuiniging van 1,6 miljoen
In opdracht van de gemeenteraad werkten ondernemers, provincie, de OMU en gemeente samen aan een beter ontwerp voor de toekomstige weg naar de Rembrandtbrug. Doelen waren een groter draagvlak bij ondernemers en andere belanghebbenden en het zoeken naar kostenbesparingen. Van de vier varianten die werden onderzocht heeft ontwerpvariant Midden de meeste voordelen:

  • Een bezuiniging van 1,6 miljoen euro ten opzichte van de variant die eerder door de gemeenteraad werd vastgesteld
  • Bedrijven zijn beter en veiliger bereikbaar
  • De verkeersontsluiting is beter
  • Alle bestaande bedrijven kunnen blijven bestaan. Enkele bedrijven in aangepaste vorm
  • De aanleg van de weg geeft minder overlast en schade

Nieuw bestemmingsplan
Als de gemeenteraad de voorkeur uitspreekt voor ontwerpvariant Midden, moet het in december 2022 vastgestelde bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat kost tijd. “Het nieuwe ontwerp voor de toekomstige weg levert kostenbesparingen op. Ook komen we tegemoet aan de wensen van een aantal ondernemers”, stelt wethouder Arjan Noorthoek. “Het is het dubbel en dwars waard om daarvoor het bestemmingsplan te wijzigen.”

Woerden aantrekkelijk houden
Het oplossen van de verkeersproblemen en het vergroten van de leefbaarheid in Woerden-West zijn ontzettend belangrijk, vindt de gemeente. “Zo houden we Woerden aantrekkelijk om in te wonen, te ondernemen, te werken en te recreëren”, zegt Noorthoek. Met de komst van de Rembrandtbrug komt er een stevig verkeersnetwerk en een goede doorstroming in heel Woerden-West, waarbij de Rembrandtlaan, Jozef Israëlslaan, Boerendijk, Hoge Rijndijk en Molenvlietbaan aanzienlijk worden ontlast. Ook levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste vernieuwing van het bedrijventerrein Barwoutswaarder.
 
Second opinion: kosten geluidsoverlast opnemen in begroting
De gemeente vroeg ook een second opinion. Deze ging over de kostenraming van de aanleg van de nieuwe infrastructuur en de werkwijze van vastgoedaankopen. Hierdoor is er meer zekerheid over de financiële haalbaarheid en het projectbudget. Arjan Noorthoek: “Het is goed dat een paar extra ogen met ons meekeken. Daardoor hebben we nu alle risico’s nog beter in het vizier en kunnen we niet meer voor hele gekke verrassingen komen te staan. Dat is belangrijk voor grote en complexe projecten als de Rembrandtbrug.”

Een conclusie uit de second opinion is dat de kostenraming goed is gestructureerd en voldoende in detail is uitgewerkt. Een andere conclusie is dat een aantal belangrijke kostenposten onterecht niet geraamd is, een aantal kostenposten te hoog geraamd is en de risicobeheersing aangescherpt kan worden. “De meest heldere les is dat we kosten moeten opnemen voor geluidsmaatregelen”, zegt Noorthoek. “Er zijn woningen die meer verkeerslawaai krijgen in de nieuwe situatie. Het is noodzakelijk om een serieus geldbedrag te reserveren voor bouwkundige maatregelen aan deze woningen. Het geluidsniveau moet absoluut binnen de normen blijven.” Het opvoeren van deze kostenpost leidt tot 0,9 miljoen meerkosten (extra investeringen). De bezuiniging van 1,6 miljoen euro blijft van kracht, hier zijn de meerkosten al van af getrokken.

Wat vooraf ging
Eerder besloot de gemeenteraad te kiezen voor de zogenaamde Oostvariant van de weg naar de Rembrandtbrug. Betrokken ondernemers zagen voordelen in een westelijker variant. Zij maakten zich grote zorgen over de verkeersveiligheid. Bovendien moest een aantal van hen voor de nieuwe weg wijken of een deel van hun terrein afstaan. Meerdere ondernemers hadden dan ook beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.
De gemeente had ook de keuze uit een zogeheten Westvariant. Hierin loopt de toekomstige weg vanaf de Rembrandtbrug haast rechtdoor over het bedrijventerrein richting de Hollandbaan. Enkele ondernemers gaven hieraan hun voorkeur, andere ondernemers juist niet. Voor de gemeente scoort de Westvariant minder goed op aspecten als ontsluiting, ruimtelijke kwaliteit en financiën. Daarom krijgt de Westvariant niet de voorkeur.
 
De variant die nu voorligt bij de gemeenteraad is de zogeheten Middenvariant. Deze ligt tussen de oostelijke en westelijke variant in. Met deze Middenvariant hebben we het meest optimale ontwerp voor de aanleg van de Rembrandtbrug”, zegt wethouder Arjan Noorthoek.