Collegevergadering 28 mei 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

 

D/24/145404 | Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Putkop

Advies 

De raad voor te stellen: 
1. De zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Uitbreiding Putkop'; 
3. De staat van wijzigingen bestemmingsplan 'Uitbreiding Putkop' vast te stellen; 
4. Het bestemmingsplan 'Uitbreiding Putkop' met identificatienummer NL.IMRO.0632.UitbreidingPutkop-bVA1 zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen; 
5. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen exploitatieplan 'Bedrijventerrein Putkop'; 
6. Het exploitatieplan "Bedrijventerrein Putkop" als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan "Uitbreiding Putkop” vast te stellen; 
7. De bijlage Beeldkwaliteitsplan "Uitbreiding bedrijventerrein Putkop” d.d. 14 mei 2024 van het bestemmingsplan “Uitbreiding Putkop”, als bijlage op te nemen in de gemeentelijke welstandsnota. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142618 | Voortgang verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Advies 

1. Neem kennis van het opleverdocument over het verduurzamen van de brandweerpost Woerden naar energielabel A++++; 
2. Boek het positieve saldo af bij het opstellen van de Jaarrekening 2024 (prognose positief saldo € 40.000,=); 
3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en stuur deze naar de raad;
4. Stem in met de update van de Routekaart CO2-neutraal vastgoed 2030 en stuur deze mee met de raadsinformatiebrief. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144427 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Voorrangregels Cazas Wonen

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake 'Voorrangregels Cazas Wonen' en stuur deze naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145716 | Raadsinformatiebrief Bibliotheek regionale samenwerking AVV

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de intentie tot fusie van regiobibliotheek Het Groene Hart en regiobibliotheek Angstel, Vecht en Venen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145575 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van D66 Woerden inzake Gevel tot gevel contract

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie D66 Woerden inzake 'Gevel tot gevel contract' en verzend deze aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/146040 | Jaarstukken 2023 - Woerden

Advies 

1. De raad voor te stellen: 
1. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 met een positief resultaat van € 7.420.000 vast te stellen; onder voorbehoud van ontvangst van een goedkeurende controleverklaring van de accountant dan wel een verklaring met beperking. Zodra een dergelijke verklaring is ontvangen worden het Jaarverslag 2023 en de Jaarrekening 2023 van de gemeente Woerden derhalve geacht conform te zijn vastgesteld. 
2a. Van het positieve resultaat een bedrag van € 1.681.000 te storten in de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen. 
2b. Een begrotingswijziging in 2024 uit te voeren, waarbij de exploitatielasten in de Begroting 2024 verhoogd worden met € 1.681.000 en tevens ditzelfde bedrag onttrokken wordt uit de bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen, conform de bijlage 'Resultaatbestemmingen / Budgetoverhevelingen 2023-2024'. 
3. Het netto saldo ad € 5.739.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve
4. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten en doorlopen van de kredieten naar 2024 conform de tabel 'Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten' in de jaarrekening. 

2. Verleen wethouder Vierstra mandaat om namens het college, indien nodig, aanpassingen aan de jaarrekening 2023 en het raadsvoorstel te doen vóór definitieve besluitvorming door de raad. 

Besluit

Akkoord