Collegevergadering 26 maart 2024

Aanwezigen: Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander (gemeentesecretaris) en Iris Jansen (notulist)
Afwezig: Victor Molkenboer

 

D/24/134219 | Collegevoorstel dienstverleningsovereenkomst regionaal bureau leerplicht

Advies 

Besluit tot het aangaan van bijgevoegd "Addendum 1 behordende bij Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht en RMC Utrecht Noordwest" 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137122 | Intrekking verplichting eigen bijdrage nieuwbouw Wilhelminaschool en R. de Jagerschool

Advies 

1. Trek de verplichting in om een eigen bijdrage op basis van een vast bedrag per m2 te betalen voor de nieuwbouw van de Wilhelminaschool en de R. de Jagerschool. 
2. Stel het schoolbestuur in het vooruitzicht dat u - in aansluiting op het gestelde in uw brief van 19 mei 2021 - zult onderzoeken of verrekening van een eigen bijdrage voor de Wilhelminaschool en de R. de Jagerschool mogelijk is op basis van een variabel bedrag per schoolgebouw. 
3. Ga akkoord met de inhoud van bijgevoegde brief (D/24/138763) over de bijdrage voor de nieuwe schoolgebouwen en stuur deze naar het schoolbestuur. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139246 | Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Ferm werk

Advies 

1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. 
2. In te stemmen met de gewijzigde verdeelsleutel voor de verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers in de GR.
3. In te stemmen met de randvoorwaarden voor uittreding uit de GR.
4. Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor om:
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk.
2. In te stemmen met de gewijzigde verdeelsleutel voor de verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers in de GR.
3. In te stemmen met de randvoorwaarden voor uittreding uit de GR.

Besluit

Akkoord

 

D/24/139358 | Realisatie Centraalbrug (Defensie Eiland)

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief, kenmerk D/24/139392, over de realisatie van de Centraalbrug en stuur deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140016 | Aanvullende informatie communicatie COA verzoek asielopvang

Advies 

1. In te stemmen met de informatie in bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te sturen aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133723 | Aanwijzing toezichthouder op basis van AVOI Woerden

Advies 

Besluit de in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als Toezichthouder kabels en leidingen.

Besluit

Akkoord