Collegevergadering 23 april 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Roy Luca, Mariëtte Pennarts, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/141155 | Aanvullende exploitatiesubsidie 2024 aan WoerdenSport

Advies 

1. Verleen WoerdenSport Zwembaden B.V. in 2024 op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht een aanvullende exploitatiesubsidie begroot op € 290.000,--, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage 2024, waarin deze aanvullende exploitatiesubsidie wordt opgenomen, vaststelt. 
2. Verwerk deze aanvullende exploitatiesubsidie van € 290.000,-- aan WoerdenSport in de Voorjaarsrapportage 2024.
3. Bepaal dat de aanvullende exploitatiesubsidie 2024 aan WoerdenSport wordt vastgesteld op het verschil tussen de begrote baten en lasten enerzijds en de gerealiseerde baten en lasten anderzijds (netto verlies voor belastingen) over het kalenderjaar 2024.
4. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over een aanvullende exploitatiesubsidie 2024 aan WoerdenSport en stuur deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141874 | Collegevoorstel t.b.v. RIB initiatiefvoorstel bomenverordening Progressief Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het initiatiefvoorstel bomenverordening Progressief Woerden en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/137649 | Jaarstukken 2023, ontwerpbegroting 2025, geactualiseerde begroting 2024 VRU

Advies 

Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU); 
2. geen zienswijze in te dienen; 
3. de geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van €3.732.000 (GBTP) en €202.000 (IGPP) te verwerken in de concept-programmabegroting van 2025, inhoudende een verhoging van €237.000 (GBTP) en €47.000 (IGPP) ten opzichte van de begroting 2024. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141471 | Zienswijze ontwerp eerste bijgestelde ontwerp begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 - 2028 ODRU - Woerden

Advies 

Stel de raad voor om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de ODRU, met een negatief resultaat van € 643.754, waarbij een eenmalige bijdrage aan de gemeenten gevraagd wordt, voor de gemeente Woerden € 37.539, om de weerstandscapaciteit / algemene reserve op gewenst niveau te brengen. 
2. Kennis te nemen van de eerste (ontwerp)bijgestelde begroting 2024 van de ODRU waarin een bijgesteld uurtarief voor 2024 van € 116,- is opgenomen wat een eenmalige extra bijdrage voor Woerden betekent van € 79.232 
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025-2028 van de ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage voor 2025 van de gemeente Woerden is opgenomen van € 1.923.890. 
4. De zienswijze met kenmerk D/24/140919 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
a. Tussentijdse aanpassingen begroting niet wenselijk. 
b. Hoe stevig is de verlaging van het uurtarief voor 2025.
c. Extra inzet voor fusietraject is risico voor continuïteit van de uitvoering en kan financiële risico's met zich meebrengen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142303 | Investeringen in Balans

Advies 

1. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor: 
1. om een investeringsplafond te hanteren dat borgt dat de schuldquote niet boven de 130% uitkomt, in de huidige situatie € 23 miljoen per jaar. En daarbij: 
1.1 dit plafond te splitsen in een subplafond voor onvermijdelijke terugkerende cyclische investeringen en een subplafond voor eenmalige investeringen; 
1.2 voor de cyclische investeringen eenmaal per raadsperiode de bijbehorende beleidskaders te herijken en vast te stellen en op basis daarvan het college de opdracht te geven de hoogte van dit subplafond vast te stellen; 
1.3 voor de eenmalige investeringen jaarlijks in de kadernota een voorstel tot prioritering (en daarmee financiering) te doen aan de hand van vier inhoudelijke criteria: noodzaak, maatschappelijk bereik, maatschappelijk effect en financiële impact; 
2. om strak te sturen op het doorschuiven van investeringen: 
a. Bij cyclische investeringen: Nee, tenzij;
b. Bij eenmalige investeringen: Ja, mits (en maximaal twee keer). 
3. om verantwoorde mogelijkheden voor verruiming van dit investeringsplafond te onderzoeken en waar mogelijk te hanteren.

Besluit

Akkoord

 

D/24/142485 | Ondertekenen reactie COA inzake formeel verzoek n.a.v. raadsbesluit 18-4

Advies

1. In te stemmen met de naar aanleiding van het raadsbesluit d.d.18-4-2024 gewijzigde reactie aan het COA inzake het formeel verzoek asielopvang. 
2. Deze brief ondertekend toe te sturen aan COA. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142493 | Reactie op formeel verzoek COA Noodopvang Bleek

Advies 

In te stemmen met bijgevoegde reactie op het verzoek van COA voor noodopvang aan de Bleek en deze aan het COA toe te zenden. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140578 | Vaststelling subsidieregeling Basisfinanciering bewonersinitiatieven energietransitie Woerden

Advies 

Stel de subsidieregeling Basisfinanciering bewonersinitiatieven energietransitie Woerden vast. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141789 | Besluit tot het verhogen van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Duurzaam Witgoed

Advies 

Besluit tot het verhogen van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Duurzaam Witgoed, overeenkomstig bijgevoegd besluit. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141912 | Businesscase WoerdenSport 2.0 - Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden

Advies 

1. neem kennis van de businesscase WoerdenSport 2.0 - Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden; 
2. besluit tot het voornemen om de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoerdenSport Zwembaden B.V. over te nemen van Stichting WoerdenSport; 
3. Stel de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor om: 
1. kennis te nemen van de businesscase WoerdenSport 2.0 - Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden; 
2. geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit om de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoerdenSport Zwembaden B.V. over te nemen van Stichting WoerdenSport; 
3. de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke zwembaden, te weten het Batensteinbad in Woerden en H2O in Harmelen, aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB); 
4. WoerdenSport Zwembaden B.V. aan te wijzen als onderneming aan wie de exploitatie en het beheer zoals bedoeld onder 3. wordt opgedragen voor de duur van 10 jaar; 
5. dat de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de aan WoerdenSport Zwembaden B.V. toe te kennen compensatie en de bepalingen om eventuele overcompensatie te vermijden en terug te vorderen worden vastgelegd in de exploitatieovereenkomst met WoerdenSport Zwembaden B.V.; 
6. dit DAEB-aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141852 | Beantwoording Schriftelijke vragen Art. 42 Inwonersbelangen Te bouwen politiekantoor Woerden

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van artikel 42-vragen over het te bouwen politiekantoor Woerden en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/142018 | Beantwoording art. 42 vragen Progressief Woerden en lijst van der Does

Advies 

Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording van art. 42-vragen van Progressief Woerden en Lijst van der Does met als onderwerp: Kwintes stopt ambulante zorg - wat nu? en de stuur de beantwoording naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141479 | Planvoorstel Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5 (Het Molenkwartier) Nieuw-Middelland

Advies 

1. Stem in met de conclusie dat het planvoorstel van Bolton Ontwikkeling BV voor de ontwikkeling van de percelen Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5 haalbaar lijkt. 
2. Besluit te starten met de gesprekken met Bolton Ontwikkeling BV over een te sluiten anterieure overeenkomst. 
3. Stem in met de inhoud van bijgaande brief en stuur deze naar Bolton Ontwikkeling BV. 
4. Stel de raad door middel van bijgaand raadsvoorstel voor het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor de locaties Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5 (Het Molenkwartier) vast te stellen en deze als bijlage op te nemen in de gemeentelijke welstandsnota. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142044 | Vervolgproces evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de DVO-evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord