Collegevergadering 21 mei 2024

Aanwezigen: Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.
Afwezig: Victor Molkenboer

 

D/24/145188 | Akkoord verder ontwikkelen Stadspas

Advies 

Voorstel aan burgemeester en wethouders: 
1. Stem in met de deelname van de gemeente Oudewater aan de Stadspas die gezamenlijk wordt ontwikkeld met de gemeenten Montfoort, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en De Ronde Venen. 
2. Stem in met de businesscase van de Stadspas: de begrote éénmalige kosten en de begrote uitvoeringskosten.
3. Stem in met de bijgevoegde concept Dienstverleningsovereenkomst.
4. Stem in met de uit de Dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende afspraak dat de gemeente Woerden als penvoerder fungeert voor het aanbestedingstraject van de Stadspas. 
5. Stem in met de uit de Dienstverleningsovereenkomst voortvloeiende afspraak dat de gemeente Woerden de Accountmanager Stadspas in dienst neemt. 

Voorstel aan burgemeester: 
1. Verleen wethouder Rozendaal volmacht om de definitieve dienstverleningsovereenkomst namens de gemeente Woerden te ondertekenen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/143365 | Collegevoorstel met bestuurlijke reactie aan de rekenkamercommissie over rapport subsidiebeleid Sociaal Domein van 2024

Advies

1. Stem in met de inhoud van bijgaande bestuurlijke reactie aan de Rekenkamercommissie Woerden t.a.v. het rapport "Subsidiebeleid Sociaal Domein gemeente Woerden", en stuur deze naar de Rekenkamercommissie. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144587 | Zienswijze begroting Ferm Werk 2025 - 2028

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (D/24/144439) voor om: 

1. Kennis te nemen van de begroting Ferm Werk 2025 - 2028 (D/24/144438). 
2. De geprognosticeerde deelnemersbijdrage voor 2025 van 26.521.000 euro te verwerken in de conceptprogrammabegroting 2025 - 2028, inhoudende een verhoging van 1.427.000 euro ten opzichte van de meerjarenraming 2024 - 2027. 
3. De zienswijze met kenmerk D/24/145425 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen: 
• De uitvoeringskosten in de begrotingsprogramma’s differentiëren in concreet te leveren diensten. Welke diensten levert Ferm Werk, tegen welke prijs? Hoe vertaalt de inzet van Ferm Werk zich in meetbare effecten? Welke inspanningen er op welke doelgroepen worden geleverd en met welke resultaten? Hoeveel inwoners maken gebruik van welke diensten en met welk effect? 
• Uiterlijk 2025 een plan gericht op verbeterde afstemming en optimalisering van de dienstverlening gericht op de opgave huisvesting en inburgering statushouders. 
• Het toepassen van de nieuwe verdeelsleutels en, in lijn daarmee, het toekennen van de uitvoeringskosten aan de programma’s vergt een zorgvuldige verklaring. Wij verzoeken Ferm Werk om meer inzicht te geven in de verschillen tussen de begroting van 2024 en 2025 dan de huidige verklaring op bladzijde 40 t/m 42 van de begroting. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144424 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Inwonersbelangen inzake Beveiliging tijdens evenement(en)

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie Inwonersbelangen inzake ' Beveiliging tijdens evenement(en)' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142899 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van VVD inzake Verzilverd Woerden de verzilverlening al?

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende de beantwoording van de vragen van fractie VVD inzake ' Verzilverd Woerden de verzilverlening al?' en verzend deze aan de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/139602 | Beleidsnotitie externe veiligheid

Advies 

1. Stel het beleidskader ‘Gezamenlijke beleidsnotitie externe veiligheid ODRU gemeenten’ vast, waarmee het huidige beschermingsniveau voor externe veiligheid wordt geborgd onder de Omgevingswet. 
2. Besluit het bestaande beleid in te trekken. 
3. Stem in met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Gezamenlijke beleidsnotitie externe veiligheid ODRU gemeenten en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144628 | Vervolgtraject verkenningsstudie Harmelerwaard

Advies 

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de bijdragen van de provincie én gemeente Utrecht aan een vervolgtraject op de verkenningsstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard en deze door te sturen naar de gemeenteraad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/143736 | Jaarverslag regionaal bureau leerplicht Utrecht Noordwest 2022-2023

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2022/2023 en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord