Collegevergadering 13 mei 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen (digitaal)

 

D/24/144542 | Benoeming leden commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed Woerden

Advies 

1. Mevrouw E.C. Marcusse met terugwerkende kracht per 1 februari 2024 voor een termijn van 4 jaar te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed Woerden;
2. De zittende leden van de commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed Woerden met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 voor een termijn van 4 jaar te benoemen tot lid van de Commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoed Woerden, te weten mevrouw A. Heering en de heren J. van Es, P. de Roos en L. Doude Van Troostwijk.

Besluit

Akkoord

 

D/24/144430 | Jaarbrief wonen 2023

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de Jaarbrief Wonen 2023 inclusief de bijlagen en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144254 | Raadsinformatiebrief netcongestie-bijeenkomst 24 mei Energyboard

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende netcongestie en een bijeenkomst van de Energyboard op 24 mei 2024 en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/143817 | Aanpassing voorstel Referendumverordening Woerden 2024

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel voor om: 
1. Het concept-Reglement vergaderingen en werkzaamheden van de referendumcommissie van de gemeente Woerden ter vaststelling aan te bieden aan de toekomstige referendumcommissie.
2. In te stemmen met de profielschets voor de leden van de referendumcommissie en het college op te dragen in overleg met de raad de werving hiervoor te starten. 
3. De mogelijke kosten voor het houden van een referendum voor 50% op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting. 
4. De Referendumverordening gemeente Woerden 2024 vast te stellen. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141597 | Ter informatie doorsturen van de raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad met betrekking op de stand van zaken grootschalige vervanging openbare verlichting gemeente Woerden

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken grootschalige vervanging openbare verlichting gemeente Woerden en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144269 | Besluit zienswijze gemeente Woerden op beleidsnota gemeente Utrecht ‘opwekgebieden voor schone energie in  2024-2030

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde zienswijze over de beleidsnota opwekgebieden voor schone energie in Utrecht 2024-2030 van de gemeente Utrecht en stuur deze naar de gemeente Utrecht. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/144487 | Stand van zaken rondom Inclusie

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom inclusie en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord