Collegevergadering 07 mei 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts (digitaal), Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen

 

D/24/141802 | Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid Lerend spreekuur

Advies 

Besluit af te wijken van de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Woerden opgenomen verplichting tot het meervoudig onderhands aanbesteden van de verlenging van de opdracht inzake het project Lerend spreekuur statushouders. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142663 | Raadsinformatiebrief ingebruikname natuurlijk begraven begraafplaats Rijnhof

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over natuurlijk begraven op begraafplaats Rijnhof en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141672 | Zienswijze op concept Ontwerpbegroting 2025 GGDrU

Advies 

Stel de raad met bijgevoegd raadsvoorstel (met kenmerk D/24/141682) voor om: 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU); 
2. Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende dat de gemeenteraad de voorgestelde uitgangspunten voor de Ontwerpbegroting 2025 onderschrijft, met als aandachtspunt: 
'Gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026 willen wij dat alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart brengen. Wij zien graag dat een proces wordt ingericht, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het eerste half jaar van 2024 een procesontwerp hiervoor tegemoet.' 
3. De geprognotiseerde gemeentelijke bijdrage voor 2025 van € 2.981.690 te verwerken in de concept-programmabegroting 2025, inhoudende een verhoging van € 324.545 ten opzichte van de meerjarenraming 2023-2026; 
4. Deze zienswijze middels bijgevoegde brief (met kenmerk D/24/141696) te sturen aan het dagelijks bestuur van de GGDrU.

Besluit

Akkoord

 

D/24/142982 | Schriftelijke vragen art 42 RvO van fracties W&D-Inwonersbelangen-Splinter inzake: Juridisch procedurele stand van zaken m.b.t. de Rembrandtbrug

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief betreffende beantwoording schriftelijke vragen van Woerden & Democratie - Inwonersbelangen - Splinter inzake de juridische procedurele stand van zaken m.b.t. de Rembrandtbrug en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141751 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake in- en uitritvergunningen Bloemenbuurt

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA over in- en uitritvergunningen in de Bloemenbuurt en stuur deze naar de raad.

Besluit

Akkoord

 

D/24/141753 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van STERK Woerden inzake campers in de openbare ruimte

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie van STERK Woerden over camperplaatsen in de gemeente en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/140051 | Verantwoording Halt 2023

Advies 

1. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de verantwoording Halt 2023, en verzend deze aan de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/143227 | Schriftelijke vragen CU/SGP over geluidsoverlast evenement Tour de Terras tijdens kerkdienst Petruskerk

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fractie CU/SGP over geluidsoverlast van het evenement Tour de Terras tijdens een kerkdienst van de Petruskerk en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/133087 | Beleidsregels laadinfrastructuur openbaar gebied Woerden 2023

Advies 

1. Besluit de beleidsregels Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein 2024 vast te stellen; 2. Besluit de Beleidsregels Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein, vastgesteld 12 december 2017, in te trekken. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/141748 | Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CU-SGP inzake Verkeer Berkenlaan Kamerik

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief met de beantwoording van de vragen van de fracties van Inwonersbelangen en CU-SGP over het verkeer in de Berkenlaan in Kamerik en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142765 | Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Woerden&Democratie over wie verantwoordelijk is voor de inhoud van een geheim document

Advies 

Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief houdende beantwoording van de vragen van de fractie van Woerden&Democratie over wie verantwoordelijk is voor de inhoud van een geheim document en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord