Collegevergadering 04 juni 2024

Aanwezigen: Victor Molkenboer, Arjan Noorthoek, Jelmer Vierstra, Mariëtte Pennarts, Roy Luca, Jacques Rozendaal, Martien Brander en Iris Jansen.

D/24/144775 | Jaarverantwoording kinderopvang 2023, gemeente Woerden

Advies 

1. Stel de bijgevoegde jaarverantwoording kinderopvang 2023 vast. 
2. Stem in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2023 en stuur deze, samen met de vragenlijst jaarverantwoording kinderopvang 2023, door naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/146433 | Voorjaarsrapportage 2024 Woerden

Advies

Stel de raad voor:
1. De Voorjaarsrapportage 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De financiële mutaties, zoals opgenomen in tabel 1, vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de Begroting 2024-2027 aan te passen. 
3. De investeringskredieten, zoals opgenomen in tabel 2, in de jaarschijf 2024 bij te stellen. 

Mandateer wethouder Vierstra om, indien nodig, aanpassingen aan de Voorjaarsrapportage 2024 en het bijbehorende raadsvoorstel te doen.

Besluit

Akkoord

 

D/24/145381 | Voortgang huisvesting statushouders

Advies 

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ‘Voortgang huisvesting statushouders’ en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/148024 | Zorgkosten jeugd 2024

Advies

Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de “zorgkosten jeugd 2024” en stuur deze naar de raad. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/145222 | Collegevoorstel voor ontwerp omgevingsvergunning Reijerscop 35

Advies 

Advies aan college:
1. Besluit in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning OLO7221253 
2. Besluit om de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen.
3. Besluit akkoord te gaan met het gebruiken van de algemene verklaring van geen bedenkingen welke is bijgevoegd als bijlage met nummer D/24/145225. 

Besluit

Akkoord

 

D/24/142684 | Definitieve vastgestelde documenten KPI's Informatiebeheer 2023 gemeente Woerden

Advies 

1. Neem kennis van de bijgevoegde KPI-rapportage ‘Archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Woerden’ van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek- en Lopikerwaard (RHC).
2. Stel het bijgevoegde plan van aanpak ‘Verbeterplan op de KPI-rapportage archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Woerden’ vast.
3. Stem in met bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘RIB KPI's archief- en informatiebeheer 2023 gemeente Woerden’, en stuur deze naar de raad. 
4. Stuur de KPI-rapportage 2023 en het daarbij behorende vastgestelde plan van aanpak toe aan het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht in het kader van de wet de Wet revitalisering generiek toezicht.
5. Stuur het vastgestelde plan van aanpak toe aan het RHC.

Besluit

Akkoord