Omgevingsvisie

Hoe zien de stad en de dorpen eruit in 2030? Of in 2040? Welke keuzes moeten we maken zodat het in onze gemeente goed leven, wonen, werken en recreëren blijft? Daarover gaat de Omgevingsvisie waar gemeente Woerden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan werkt.

Wat is de Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een toekomstvisie. Hierin leggen we vast hoe we de fysieke leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, leren, werken en ontspannen is voor iedereen in de gemeente Woerden. Daarbij gaat het vooral om een goed evenwicht tussen alle opgaven die er zijn. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken, hernieuwbare energie, mobiliteit, landschap en ecologie, bodem, water, milieu en een veilige en gezonde leefomgeving. Een goede samenhang houdt Woerden vitaal en draagt bij aan het behoud van de Woerdense identiteit.

 

De Omgevingsvisie vormt de basis voor het nieuwe Omgevingsplan, dat de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen.

Stappen en tijdpad

Stap 1: De omgevingsagenda. Hierin zijn de opgaven in de fysieke leefomgeving benoemd.

 

Stap 2: Het waardenkader. Hierin staat beschreven wat we met elkaar zó belangrijk vinden voor de toekomstige leefomgeving, dat dit bepalend is voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in 2020/2021.

  • Toetsen bij de samenleving en de raad: januari/februari 2020.
  • Vastgesteld door de raad: juni 2020.

 

Stap 3: Gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

  • Participatieproces met de samenleving: mei/juli 2021
  • Presentatie eerste concept: 7 juli 2021
  • Lees het participatieverslag

 

Stap 4: Vaststellen ontwerp-Omgevingsvisie op basis van het participatieproces en een afweging van de belangen.

 

Stap 5: Vaststellen Omgevingsvisie

  • Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juni 2022. Voor de zomer 2022 vindt u hier de definitieve stukken.