Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat op welke grond gebouwd mag worden en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor het hele grondgebied binnen de gemeente Woerden.

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Bestemmingsplannen worden dan omgevingsplannen. Zie: Omgevingswet.

Inzien

U kunt bestemmingsplannen inzien via ruimtelijkeplannen.nl. U vindt daar vastgestelde bestemmingsplannen en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.

Nieuwe bestemmingsplannen

We maken alle nieuwe bestemmingsplannen bekend. U kunt deze bestemmingsplannen inzien en uw reactie geven binnen de aangegeven termijn. 

Procedure

Wij maken bestemmingsplannen volgens de procedure van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De formele procedure start met een ontwerpbestemmingsplan.

1. Voorontwerp
Voor sommige bestemmingsplannen wordt een voorontwerp ter inzage gelegd. We maken dit bekend via de Woerdense Courant, woerden.nl en ruimtelijkeplannen.nl. U kunt uw reactie geven op het voorontwerp.

2. Ontwerp
Als een voorontwerp ter inzage heeft gelegen, verwerken we ingediende reacties in het ontwerp. We maken dit ontwerp bekend via de Woerdense Courant, woerden.nl en ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tot 6 weken na bekendmaking het bestemmingsplan inzien. U kunt dan een ‘zienswijze’ indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

3. Vaststelling
De gemeenteraad bekijkt het bestemmingsplan en ingediende zienswijzen. Als de gemeenteraad het eens is met het bestemmingsplan, dan stelt de gemeenteraad deze vast. Vervolgens ligt het bestemmingsplan tot 6 weken na vaststelling ter inzage. Bent u het oneens met het vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Afwijken

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen we soms afwijken van het bestemmingsplan. Dit heet ‘afwijkingsbeleid’. Hierin staan regels om af te wijken van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld om tóch een aanbouw of schuur te kunnen bouwen.

Het afwijkingsbeleid geldt alleen voor percelen kleiner dan 500 m² en binnen de rode bebouwingscontouren van Woerden. Het afwijkingsbeleid geldt niet voor het gebied binnen de Singel in het centrum van Woerden. Bekijk het afwijkingsbeleid erfbebouwing.