Participatie

Vaak kunt u meepraten, meebeslissen of samenwerken met de gemeente. Dit heet participatie. Bij de gemeente Woerden vinden we participatie heel belangrijk.

U woont, onderneemt, recreëert of sport in de gemeente Woerden. Of u bent lid bij een vereniging. U hebt daardoor veel kennis en ervaring over de gemeente. Deze kennis en ervaring is belangrijk. Wij horen u daarom graag. Samen weten we meer en maken we de gemeente nog mooier en beter. 

DenkMee

DenkMee is het digitale platform waar u online uw mening kunt geven over projecten in de gemeente Woerden. Zie: DenkMee

Participatiekader 

Participatie in de gemeente Woerden 

De gemeente Woerden heeft op 23 september 2021 het participatiekader aangenomen. Participatie betekent actief meedoen. We bouwen samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen uit gemeente Woerden aan gemeente Woerden. Participatie bestaat uit burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

 • Burgerparticipatie: de betrokkenheid bij en het invloed uitoefenen op het beleid van en de projecten van de gemeente door inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen.
 • Overheidsparticipatie: het meedoen van de overheid bij initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. 

Waarom doet de gemeente aan participatie? 

De allerbelangrijkste reden waarom we dit doen is omdat de samenleving van nu hierom vraagt. Maar wist u dat participatie zorgt voor meer? Goede participatie zorgt voor: 

 • Betere plannen;
 • Besluiten die met veel aandacht zijn gemaakt;  
 • Vertrouwen in elkaar. 

In de gemeente Woerden participeer je op 3 manieren: 

 1. Meepraten: Inwoners en partners geven hun meningen, ervaringen en ideeën over een plan/project. Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer/ gemeente.  
 2. Meebeslissen: Inwoners en partners kunnen meebeslissen over het plan/project of een deel daar van.  
 3. Samenwerken: Inwoners en partners doen de uitvoering van het plan/project of een gedeelte daarvan.  

De meest voorkomende vorm van participatie is meepraten in de voorbereiding. De gemeente begint blanco, luistert goed en legt de moeilijke keuzes uit. Hierdoor haalt een gemeente veel ideeën en meningen op en begrijpt de inwoner en/of partner de keuzes beter. We informeren inwoners, ondernemers, organisaties en/of verenigingen altijd. 

Participatie organiseren

Wettelijk neemt de gemeenteraad de beslissing. Er zijn 3 manieren hoe wij participatie organiseren.

 • In de voorbereiding en vaststelling: de gemeenteraad keurt vooraf een kader goed bijvoorbeeld door een startnotitie.  
 • In de uitvoering: dit kan altijd, als het maar binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad blijft. 
 • De gemeenteraad organiseert zelf participatie: de gemeenteraad nodigt zelf inwoners of andere partners uit om mee te denken. Dit kan gaan over welke kaders of speerpunten de gemeenteraad meegeeft aan het College van B&W.  

Leren van elkaar 

Participatie in deze georganiseerde vorm is nieuw. We zijn dus een lerende gemeente. Dit leren doen we samen met de gemeenteraad, het college van Burgemeester en wethouders, de medewerkers van de gemeente initiatiefnemers en inwoners. We leren door te monitoren en te evalueren. 

Het initiatief voor een project ligt niet altijd bij de gemeente. Bijvoorbeeld bij initiatieven die onder de Omgevingswet vallen, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning. Of als inwoners gebruikmaken van het uitdaagrecht en zelf met een voorstel komen om collectieve dienstverlening van de gemeente over te nemen. Ook in dit soort gevallen is participatie vaak een noodzakelijk onderdeel van het proces. Zie: Handreiking participatie bij Omgevingswet

Wie vragen we te participeren? 

Elk project is anders en hierdoor verschilt het wie er meedenkt. We betrekken altijd zo veel mogelijk en zo divers mogelijke belanghebbenden. Hierdoor hebben we aan het einde van het traject de standpunten van alle belanghebbenden zo goed mogelijk in beeld. Met sommige groepen of organisaties werkt de gemeente al vaak samen, deze betrekken we dus ook vaak.  

Spelregels

Participeren doe je altijd op deze manier.

 • De gemeente bewaakt het algemeen belang.  
 • De gemeentemedewerker gedraagt zich uitnodigend en open.  
 • Vooraf zijn er heldere en duidelijke kaders en de keuzes die we maken zijn transparant.  
 • Elke inwoner/partner kan gemakkelijk meedoen  
 • Gebruik de eigen lokale identiteit: Wat werkt in welke wijk/dorp? 
 • Wees realistisch en zakelijk. Het participatieproces moet passen bij de participatievraag.  
 • We leren van elk participatietraject.  
 • We blijven met elkaar in overleg, ook als er dingen onderweg veranderen.   

Let op: participatie vervangt niet de bestaande bezwaren- en zienswijzeprocedure. Dit is altijd mogelijk. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de participatieadviseur via telefoonnummer 14 0348