Wijzigingsplan Teckop 11 Kamerik (vaststelling)

Vaststelling wijziging Teckop 11 bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik en Zegveld" en vergunning voor perceel Teckop 11 in Kamerik.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Coördinatieverordening Woerden 2012 is toegepast op het project Teckop 11 in Kamerik. Het project betreft het:

- wijzigen van de bestemming van de bestemming "Agrarisch – Landschappelijke waarden" in "Wonen' met de nadere aanduiding "vab";
- wijzigen van de aanduiding "burgerwoning" (voormalige bedrijfswoning);
- herbouwen van deze woning.

De gemeentelijke coördinatieverordening is gebaseerd op paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De regeling maakt het mogelijk om de besluiten die nodig zijn voor de feitelijke realisatie van een project gelijk op te laten lopen met een wijziging van het bestemmingsplan. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van alle besluiten worden gebundeld.

Onderaan deze pagina kunt u bij "Digitale documenten" de bijbehorende bestanden inzien.

Ter inzage worden gelegd:

  • Wijzigingsbesluit Teckop 11

Burgemeester en wethouders hebben op 5 februari 2013 besloten de bestemming van het perceel Teckop 11 in Kamerik te wijzigen van "Agrarisch – Landschappelijke waarden" in "Wonen" met de nadere aanduiding "vab" en de aanduiding "burgerwoning" (voormalige bedrijfswoning) te verplaatsen.

Dit is gebeurd op grond van artikel 3.6, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 32.1 onder a tot en met e en artikel 32.6, van de bestemmingsplanregels, behorende bij het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld".

  1. Omgevingsvergunning

Op 5 februari 2013 hebben Burgemeester en wethouders besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van de bestaande woning op een andere locatie op het perceel Teckop 11 in Kamerik.

Ter inzage legging

Beide besluiten liggen met de daarop betrekking hebbende stukken van 14 februari tot en met 27 maart 2013 ter inzage bij het omgevingsloket.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij Burgemeester en wethouders hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen één of tegen beide besluiten, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen één of tegen beide besluiten beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het beroep dient gemotiveerd te zijn. Het indienen van een pro-forma beroepschrift is niet toegestaan.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsbesluit en omgevingsvergunning niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op dat verzoek is genomen.

Digitale documenten