Vaststelling Wijzigingsplan Parkeren Houtdijk 4

Wijzigingsplan Parkeren Houtdijk 4

Op 31 mei 2016 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan parkeren Houtdijk 4' vastgesteld. Het plangebied gesitueerd op het perceel Houtdijk 4 in Kamerik. Het plan biedt ruimte voor het realiseren van een parkeervoorziening.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 16 juni t/m 27 juli 2016. U kunt het besluit met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de hal van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak) . Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de website van de gemeente Woerden (www.woerden.nl > bestemmingsplannen).

Beroep instellen

Er geen zienswijzen ontvangen tegen het ontwerpbesluit. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn op donderdag 28 juli 2016, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikbare documenten