Vaststelling wijzigingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156

Coördinatieregeling Mijzijde 156

Vaststelling wijzigingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156 en verlening omgevingsvergunning

Op 23 augustus 2016 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156’ ongewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 29 augustus 2016.  

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Mijzijde 156 in Kamerik. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande woning met bijgebouw te herbouwen. De woning wordt verplaatst t.o.v. de huidige woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestemmingsvlak ‘Wonen’ én het aanduidingsvlak ‘burgerwoning’ iets worden vergroot en verplaatst.  

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.
De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1.    Het wijzigingsplan ‘Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Mijzijde 156‘;
2.    de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 8 september tot en met 19 oktober 2016. U kunt beide besluiten met de bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de koepel van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak) . Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de website van de gemeente Woerden (www.woerden.nl > bestemmingsplannen > bestemmingsplan in voorbereiding).

Beroep instellen

Er zijn tegen beide ontwerpbesluiten geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van één of meer vermelde besluiten en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn op donderdag 20 oktober  2016, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan

Onderzoeken

Omgevingsvergunning