Vaststelling Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld wijzigingsplan Dwarsweg 3

vaststelling

Het wijzigingsplan is op 29 oktober 2013 ongewijzigd vastgesteld door burgemeester en wethouders van Woerden. Tevens is de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwe geitenstal op het adres Dwarsweg 3 in Zegveld.

Het plan biedt ruimte voor het realiseren van een geitenstal achter de bestaande bedrijfswoning op het perceel Dwarsweg 3. Op de plankaart wordt binnen het bestaande agrarisch bouwvlak de aanduiding "intensieve veehouderij" toegevoegd. Het bestaande bouwvlak wordt vergroot met circa 336 m² ten bate van een doelmatige bedrijfsvoering.

Ter inzage

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage van 7 november tot en met 18 december 2013. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders (wijzigingsplan en omgevingsvergunning) treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

documenten bestemmingsplan

documenten omgevingsvergunning