Vaststelling bestemmingsplan Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld

Op 27 november 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.plascattenbroek-bVA1). Naast het bestemmingsplan heeft de raad ook het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota.

Doel

Het huidige bestemmingsplan biedt al mogelijkheden om een recreatieplas en –eiland te realiseren. Voor een definitieve inrichting met bebouwing is echter een nieuw plan noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt meer recreatieve ontwikkelingen mogelijk. Daarnaast maken de natuurplas en de volkstuinen deel uit van het plan. Hier zijn geen ontwikkelingen voorzien.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de 'Staat van wijzigingen', die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van donderdag 4 december 2014 tot en met woensdag 14 januari 2015. U kunt de besluiten met bijbehorende stukken gedurende deze periode inzien in de hal van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0632.plascattenbroek-bVA1 om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.plascattenbroek-/NL.IMRO.0632.plascattenbroek-bVA1/ om de digitale bestanden te downloaden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Beschikbare documenten