Vaststelling bestemmingsplan Kern Zegveld

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Kern Zegveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.kernzegveld-bVA1). Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een enkele verouderde bestemmingsplannen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De wijzigingen betreffen voornamelijk de actualisatie van de gebouwen die al dan niet als 'karakteristiek' zijn aangeduid. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 11 juli tot en met 21 augustus. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de koepel van het Stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het Omgevingsloket in het Stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicaties'/ bestemmingsplannen). Verder kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale documenten