Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Harmelen en planMER

Bestemmingsplan buitengebied Harmelen en planMER onherroepelijk.

Op donderdag 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Buitengebied Harmelen' met digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bVA1 gewijzigd vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan is eveneens een planMER (milieueffectrapportage) gewijzigd vastgesteld.

U kunt het bestemmingsplan onder aan deze pagina vinden, onder 'Beschikbare documenten'. Verder kunt u het bestemmingsplan, de planMER en andere relevante stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan en de planMER betreft het gehele buitengebied rond de kern Harmelen met uitzondering van de polder Harmelerwaard. Daarnaast bevat het plangebied de percelen Spruit en Bosch 1 en 2 en het gebied tussen de Cattenbroekerplas en de Rijksweg A12 tot en met de Cattenbroekerdijk.

Doel bestemmingsplan

Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een deel van de beheersverordening Woerden 2013. Het nieuwe bestemmingsplan is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. De bestaande en/of vergunde situatie wordt zoveel mogelijk vastgelegd. Het plan maakt kleine ontwikkelingen mogelijk.

PlanMER (milieueffectreportage)

Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan is ook een planMER met een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet opgesteld. De planMER biedt inzicht in de verschillende milieueffecten van ontwikkelingen die in het bestemmingsplan (maximaal) mogelijk worden gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing voor het bestemmingsplan.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de ingediende zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. In de bij het raadsbesluit behorende 'Staat van wijzigingen' zijn alle wijzigingen nader aangegeven.
Tevens is naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. d.d. 12 maart 2015 de planMER aangepast. In de bij het raadsbesluit behorende 'Reactie op toetsingsadvies commissie m.e.r. planMER bestemmingsplan buitengebied Harmelen' zijn de aanpassingen nader aangegeven.

Vanwege een uitspraak van de Raad van State op de ingediende beroepschriften, zijn de regels van het bestemmingsplan op drie punten aangepast.

Beschikbare documenten

Cultuurhistorisch onderzoek (per hoofdstuk):