Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop

Op 29 november 2012 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop' gewijzigd vastgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013. U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de koepel van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak). Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op www.woerden.nl (onder 'documenten en publicaties'/bestemmingsplannen).

Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de website van ruimtelijkeplannen .nl. Bekijk de interactieve kaart en download de digitale bestanden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

Bezwaar maken

U kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift, naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook digitaal bezwaar maken. Hiervoor vragen wij u in te loggen met uw DigiD inlogcode. Wat is Digid?

Schorsing

Wanneer u bezwaar indient, wordt de inwerkingtreding niet geschorst. Wilt u uitvoering op korte termijn tegenhouden? Dient u dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Digitale documenten

-bijlage 1 regels
-bijlage 2 regels

  • verbeelding

-blad 1: Barwoutswaarder
-blad 2: Polanen
-blad 3: Putkop

-bijlage 1 bestemmingsplan
-bijlage 2 bestemmingsplan
-bijlage 3 bestemmingsplan
-bijlage 4 bestemmingsplan
-bijlage 5 bestemmingsplan
-bijlage 6 bestemmingsplan
-bijlage 7 bestemmingsplan
-bijlage 8 bestemmingsplan