Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Breeveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bedrterrbreeveld-bVA1).

Plangebied en Doel

Doel van het plan is om vestiging van het Woerdense bedrijf Blueprint op de locatie bedrijventerrein Breeveld mogelijk te maken. Op dit moment geldt nog de beheersverordening die op deze plek alleen een carrosseriebedrijf mogelijk maakt. Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er op deze plek ooit nog een carrosseriebedrijf komt en omdat het een mooie kans is om de werkgelegenheid van Blueprint voor Woerden te behouden is dit bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied bestaat uit de nu nog braak liggende gronden tussen het spoor, de Steinhagenseweg en de Oude Rijn.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2016. U kunt het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken (waaronder een nota met alle zienswijzen en wijzigingen) gedurende deze periode inzien in de hal van het stadhuis, Blekerijlaan 14 in Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).

U kunt de stukken onderaan deze pagina vinden, onder 'Digitale documenten'. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alleen belanghebbenden die al tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig hun zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp is het voor een ieder mogelijk om beroep aan te tekenen.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding en schorsing

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Indien u dit wenst kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Digitale documenten