Vaststelling “Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld wijzigingsplan Breeveld 7a”

Het wijzigingsplan is op 25 juni 2013 ongewijzig vastgesteld door burgemeester en wethouders van Woerden. Tevens is de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een verblijf voor schapen en geiten voor het perceel Breeveld 7a in Woerden.
Het plan biedt ruimte voor het realiseren van erfbebouwing achter de bestaande woning op het perceel Breeveld 7a. De bestemming "Agrarisch – Landschappelijke waarden" is gewijzigd in de bestemming "Wonen".

Ter inzage

Het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning lag ter inzage van 11 juli tot en met 21 augustus 2013.

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders (wijzigingsplan en omgevingsvergunning) treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen (pdf-bestanden):

Digitale documenten ontwerp wijzigingsplan

Digitale documenten omgevingsvergunning