Uitwerkings-/wijzigingsplan Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen en uitwerkingsplan Waterrijk Woerden/Eiland IV, Oost (gewijzigde vaststelling)

Het uitwerkings-/wijzigingsplan "Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen" en het uitwerkingsplan zijn gewijzigd vastgesteld.

Eiland IV Waterrijk:

1. Vaststelling uitwerkings-/wijzigingsplan "Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen"

2. Vaststelling uitwerkingsplan "Waterrijk Woerden/Eiland IV, Oost"

Het uitwerkings-/wijzigingsplan "Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen" en het uitwerkingsplan "Waterrijk Woerden/Eiland IV, Oost" zijn gewijzigd vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Woerden.

De plannen zijn gewijzigd vastgesteld, omdat ze zijn aangepast ten opzichte van de ontwerpplannen. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij de plannen. De vastgestelde plannen liggen van 8 mei tot en met 18 juni 2014 voor een ieder ter inzage (beroepstermijn).

Plangebied

Eiland IV ligt ten zuiden van de Potterskade en is daarmee het meest zuidelijke deelgebied van het plan Waterrijk. Ten zuiden en ten oosten van eiland IV ligt de recreatieplas Cattenbroek. Ten noorden ligt Eiland I en ten westen het Villapark. De ontsluiting van en naar Eiland IV vindt plaats via de weg Veluwemeer.

Doel

Eiland IV ligt in het bestemmingsplan "Waterrijk Woerden". Het heeft hierbinnen de bestemming 'Uit te werken woondoeleinden (UW)'. Om de ontwikkeling van woningen mogelijk te maken, dient een uitwerkingsplan opgesteld te worden. Het water ten zuiden van het eiland mag gewijzigd worden naar drijvend wonen. Hiervoor dient een wijzigingsplan opgesteld te worden. (Als bedoeld in artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening.)

De gemeente Woerden maakt één plan voor het westelijke deel (inclusief drijvend wonen) en één plan voor het oostelijke deel. Het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen' maakt de realisatie van circa 70 woningen mogelijk, waarvan 10 drijvende woningen. Het uitwerkingsplan 'Waterrijk Woerden/Eiland IV, Oost' maakt de realisatie van circa 75 woningen mogelijk en een kleinschalige horecavoorziening aan de zuidzijde.

Vastgestelde plannen inzien

Beide plannen en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis inzien en tevens op afspraak bij het Omgevingsloket (Blekerijlaan 14 te Woerden). Ook kunt u de plannen vinden op woerden.nl (onder 'Documenten en publicaties' > 'Bestemmingsplannen' > 'Bestemmingsplannen in voorbereiding').

Beroep instellen

Gedurende de genoemde terinzagetermijn (beroepstermijn) kan tegen het besluit tot vaststelling van de plannen beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig zienswijzen omtrent het ontwerp van de plannen hebben ingebracht;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen de plannen hebben ingebracht;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen van de plannen ten opzichte van de ontwerpplannen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit van het college treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de vastgestelde plannen niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op dat verzoek is genomen.

Voor het instellen van beroep en/of voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Digitale bestanden

Algemeen

Ontwerp uitwerkings-/wijzigingsplan “Waterrijk Woerden/Eiland IV, West inclusief drijvend wonen”

Ontwerp uitwerkingsplan “Waterrijk Woerden/Eiland IV, Oost”