Schoollocatie Kamerik: vaststelling bestemmingsplan en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

vaststelling

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik' vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 11 januari 2018.

Plangebied en doel

In Kamerik komt een nieuw schoolgebouw. Dit gebouw zal onderdak bieden aan de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer. Beide scholen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe pand komt aan de Overstek, naast De Schulenburch op één van de voetbalvelden. Om het nieuwe schoolgebouw mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan nodig.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten worden tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. het bestemmingsplan 'Schoollocatie Kamerik' (planidentificatie NL.IMRO.0632.BPschoollockamerik-bVA1).
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO3041259) voor de bouw van het schoolgebouw.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 18 januari tot en met 28 februari 2018. U kunt het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode ook in de hal van het Stadhuis (tijdelijk bezoekadres De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

Tevens kunt u de stukken onderaan deze pagina vinden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikbare documenten

Bestemmingsplan

PDF iconraadsbesluit

PDF icontoelichting, regels en verbeelding

PDF iconbijlagen

 

Omgevingsvergunning

PDF iconaanvraag, publiceerbare deel

PDF iconomgevingsvergunning scholencluster kamerik olo3041259

PDF iconbouwkundig documentenlijst a3

PDF iconbouwkundig tekeningen a1

PDF iconbouwkundig bouwbesluitgegevens a3

PDF iconbouwkundig details a3

PDF iconinstallaties documentenlijst a4

PDF iconinstall-rapport, armaturenboekje

PDF iconinstall-rapport, info luchtbehandelingskasten

PDF iconinstallaties e tekeningen a1

PDF iconinstallaties w tekeningen a1

PDF iconrapport, epg kamerik

PDF icontek, buitenterrein

PDF iconrapport, verkennend bodemonderzoek

PDF iconrapport, checklijst veilig onderhoud

PDF icontekeningen impressies