Rectificatie Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Meije 300 Zegveld

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Woerden maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 24 november 2016 het bestemmingsplan Meije 300, Zegveld, met digitale planidentificatie 'NL.IMRO.0632.meije300-bVA1' gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Meije 300, Zegveld ligt met de bijbehorende stukken (waaronder het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling) met ingang van 5 januari 2017 voor een periode van zes weken ter inzage.

 

Het plangebied bestaat uit de percelen op het adres Meije 300 in Zegveld, kadastraal bekend als gemeente Zegveld ZVD00 sectie G nummer 1187 G 0 en Gemeente Zegveld ZVD00 sectie G nummer 118 G 0. Doel van het plan is om daar het gebruik via de bestemming 'recreatie' mogelijk te maken. Op dit moment geldt op de betreffende percelen het bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, dat de bestemming van 'bedrijf' mogelijk maakt.

 

Ambtshalve en naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan op 24 november 2016 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Als gevolg van de wijzigingen heeft er een vernummering van de regels plaatsgevonden. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit van 24 november 2016 behorende Staat van wijzigingen bestemmingsplan 'Meije 300, Zegveld' (zie bijlagen bij het bestemmingsplan). De aanleiding, het doel en de strekking van het bestemmingsplan Meije 300 zijn naar aanleiding van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan niet gewijzigd.

 

Inzien

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 op werkdagen tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in de hal van het stadhuis en bij het omgevingsloket (alleen op afspraak), De Bleek 10 in Woerden.

U kunt het bestemmingsplan Meije 300 ook vinden op www.woerden.nl > Inwoners > bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen in voorbereiding. Tevens vindt u het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tijdens de inzagetermijn van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017 kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan;
• tegen wijzigingen die door de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht;
• door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij dhr. C. Vermeulen (telefoonnummer 14 0348).

 

Beschikbare documenten