Pastorielaantje in Kanis

Toepassing Coördinatieverordening vaststelling

Pastorielaantje in Kanis: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening vaststelling bestemmingsplan en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Pastorielaantje in Kanis' vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 7 november 2017.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is om op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis woningbouw te ontwikkelen. Het plan betreft 8 vrijstaande woningen (geschakeld), 4 rijtjeswoningen en een vrije kavel.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

De Coördinatieverordening Woerden 2012 is van toepassing. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. het bestemmingsplan 'Pastorielaantje in Kanis' (planidentificatie NL.IMRO.0632.pastorielaantje-bVA1);
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning (OLO2859755) voor het bouwen van 13 woningen.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 9 november tot en met 20 december 2017.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens deze periode in de hal van het Stadhuis (tijdelijk bezoekadres De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

Ook kunt u de stukken onderaan deze pagina vinden onder 'Beschikbare bestanden'.
Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep instellen

 

Er zijn tegen beide ontwerpbesluiten geen zienswijzen ontvangen. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage.

 

Schorsing

 

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

 

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare bestanden

Bestemmingsplan

PDF icontoelichting bestemmingsplan
PDF iconregels bestemmingsplan
PDF iconverbeelding bestemmingsplan
PDF iconraadsbesluit

Omgevingsvergunning

PDF iconpubliceerbare aanvraag

PDF iconsituatie

PDF iconvrijstaande woning overzichtstekening optioneel erker

PDF iconvrijstaande woning doorsnede

PDF iconvrijstaande woning overzichtstekening optioneel frans balkon

PDF icon4 geschakelde woningen, plattegronden

PDF icon4 geschakelde woningen doorsnede

PDF icon4 geschakelde woningen gevel optie

PDF icon4 geschakelde woningen berging

PDF icon4 geschakelde woningen plattegrond optie

PDF iconverslag vooroverleg welstand