Oudelandseweg 44: Vaststelling bestemmingsplan, verlening bijbehorende omgevingsvergunning en hogere waarden

Vaststelling

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Oudelandseweg 44' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.oudelandseweg44-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 11 januari 2018.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is om het verouderde bedrijfspand op het perceel Oudelandseweg 44 te vervangen door een nieuw appartementencomplex.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan worden ook de omgevingsvergunning en de beschikking voor hogere geluidswaarden gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 18 januari tot en met 28 februari 2018. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.oudelandseweg44... om de digitale bestanden te downloaden.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beschikbare documenten

 

Bestemmingsplan

PDF icontoelichting en regels

PDF iconverbeelding

PDF iconraadsbesluit

PDF iconbesluit hogere waarde

bijlagen

PDF iconreactie waterschap

PDF iconverkennend bodemonderzoek tank

PDF iconsaneringsplan

PDF icongeluidsweerkaatsing

PDF iconakoestisch onderzoek

PDF iconinrichtingsplan

PDF iconbezonning

PDF icongeluidswering

PDF iconverkennend bodemonderzoek

PDF iconvleermuisonderzoek

PDF iconarcheologisch onderzoek

PDF iconmelding bodem

PDF iconnota beantwoording zienswijzen

PDF iconeindverslag vooroverleg

PDF iconquickscan flora fauna

PDF iconbodemonderzoek nieuw

PDF iconwindhinder

PDF iconbodemonderzoek

 

Omgevingsvergunning

PDF icon11-01-2018 olo2459783 omgevingsvergunning

PDF iconpubliceerbare aanvraag

PDF iconbouwbesluit

PDF icondetails

PDF iconsituatie

PDF iconbegeleidend schrijven

PDF icononderbouwing aanvulling bouwplan

PDF icontoetsingskader-veilig-onderhoud

PDF icontekenlijst

PDF iconrapportage bouwbesluit

PDF icontekeningen architect