Ontwerpbestemmingsplan "Pius-X" en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Het ontwerpbestemmingplan PIUS X en ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "PIUS-X" met de (digitale) planidentificatie "NL.IMRO.0632.woningenpiusx-bOW1" ter inzage ligt vanaf donderdag 14 januari 2016 tot en met woensdag 24 februari 2016. Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Plangebied en Doel

Groenwest is voornemens in het plangebied 30 nieuwe woningen (appartementen) te realiseren in een nieuw gebouw voor voornamelijk één- en tweepersoons huishoudens. Dit gebouw is voorzien in de oksel van de Jan van Goyenstraat en de Anthonie van Dijckstraat (zie afbeelding 2.2). Daarnaast zijn nog 31 bergingen voorzien, waarvan één berging ten behoeve van het algemeen gebruik.  Het nu voorliggende  ontwerpbestemmingsplan “Pius X” voorziet in nieuwe bestemmingen voor het perceel en maakt de woningen mogelijk.

Ontheffing hogere grenswaarde

In het kader van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarbij getoetst is aan de Wet geluidhinder onderdeel wegverkeerslawaai. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde vanwege de Rembrandtlaan wordt overschreden. In en nabij het plangebied is het niet mogelijk om bron- of overdrachtsmaatregelen te treffen. Voor een aantal woningen wordt daarom een hogere waarde verleend.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Alle relevante stukken kunt u op werkdagen tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.  Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden.

Tevens zijn de stukken hier in te zien of te downloaden. Verder kunt u het ontwerpbestemmingsplan ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Schriftelijke zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van inzage kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen onder vermelding van "Zienswijze woningen PIUS-X” op het volgende adres:

Gemeenteraad Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke Plannen
postbus 45
3440 AA Woerden

Mondelinge zienswijzen en meer informatie

Voor vragen of voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 14 0348 vragen naar de heer Albert Barelds en met hem een afspraak maken. Digitaal indienen van zienswijzen is alleen mogelijk via het digitale formulier op de website van de gemeente. Digitaal indienen van zienswijzen via de E-mail is niet mogelijk.

Bijlagen: