Ontwerpbestemmingsplan Pastorielaantje in Kanis

toepassing Coördinatieverordening

Pastorielaantje in Kanis: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 29 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  1. het ontwerp-bestemmingsplan 'Pastorielaantje in Kanis' (planidentificatie NL.IMRO.0632.pastorielaantje-bOW1).
  2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (OLO2859755).

Plangebied en doel

Doel van het project is om op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis woningbouw te ontwikkelen. Het plan betreft 8 vrijstaande woningen (geschakeld), 4 rijtjeswoningen en een vrije kavel.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 29 juni tot en met 9 augustus 2017 ter inzage.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Ook kunt u de stukken onderaan deze pagina vinden. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning. Zienswijzen op een ontwerp-omgevingsvergunning worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend of de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

Beschikbare bestanden

Ontwerpbestemmingsplan

Vergunning