Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen en Ontwerp-planMER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van donderdag 27 november 2014 tot en met woensdag 7 januari 2015 ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Harmelen' met planindentificatie 'NL.IMRO.0632.buitengebHarmelen-bOW1'
  • de ontwerp-planMER Buitengebied Harmelen.

Gedurende deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerp-planMER.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-planMER betreft het gehele buitengebied rond de kern Harmelen met uitzondering van de polder Harmelerwaard. Daarnaast bevat het plangebied de percelen Spruit en Bosch 1 en 2 en het gebied tussen de Cattenbroekerplas en de Rijksweg A12 tot en met de Cattenbroekerdijk.

Doel bestemmingsplan

Met dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de gemeente diverse verouderde bestemmingsplannen voor het buitengebied van Harmelen. Het nieuwe bestemmingsplan is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. De bestaande en/of vergunde situatie wordt zoveel mogelijk vastgelegd. Het plan maakt kleine ontwikkelingen mogelijk.

PlanMER (milieueffectreportage)

Parallel aan het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan is ook een planMER met een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet opgesteld. De planMER biedt inzicht in de verschillende milieueffecten van ontwikkelingen die in het (voor)ontwerpbestemmingsplan (maximaal) mogelijk worden gemaakt. De uitkomsten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing voor het ontwerpbestemmingsplan.

De uitkomsten van de planMER hebben er toe geleid dat de regels van de agrarische bestemmingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangepast ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-planMER en andere relevant stukken kunt u op werkdagen tijden de genoemde periode inzien in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Het adres is Blekerijlaan 14 in Woerden.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op www.woerden.nl > Documenten en publicaties > Bestemmingsplannen in voorbereiding . Verder kunt u het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) op het ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerp-planMER, indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. Team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden, onder vermelding van: 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Harmelen en/of planMER'.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 14 0348, informeren naar mevrouw Sabine Gabriel) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. Digitaal indienen van zienswijzen is alleen mogelijk via het digitale formulier op de website van de gemeente. Digitaal indienen van zienswijzen via de E-mail is niet mogelijk.

Ook voor vragen en nadere informatie kunt u bij mevrouw Gabriel terecht.

Beschikbare documenten

Cultuurhistorisch onderzoek (per hoofdstuk):