Ontwerpbestemmingsplan Begraafplaats Rijnhof

ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van donderdag 1 december 2016 tot en met woensdag 11 januari 2017 het ontwerpbestemmingsplan 'Begraafplaats Rijnhof' met planidentificatienummer 'NL.IMRO.0632.begrplaatsrijnhof-bOW1' ter inzage ligt. Gedurende deze 6 weken kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan betreft de bestaande begraafplaats Rijnhof gelegen aan Geestdorp 20 in Woerden.

Doel bestemmingsplan

Om een (kleinschalige) crematorium mogelijk te maken op begraafplaats Rijnhof is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Plan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op werkdagen van 1 december 2016 tot en met 11 januari 2017 inzien. Dit kan in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) op het adres is Blekerijlaan 14 in Woerden. Vanaf 5 december is het bezoekadres van het Stadhuis De Bleek 10 in Woerden.
U kunt het bestemmingsplan daarnaast ook vinden op www.woerden.nl > Inwoners > bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen in voorbereiding en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. Team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden, onder vermelding van: 'zienswijze ontwerp bestemmingsplan Begraafplaats Rijnhof.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (via telefoonnummer 14 0348, vragen naar mevrouw Sabine Gabriel) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. Digitaal indienen van zienswijzen is alleen mogelijk via het digitale formulier op www.woerden.nl. Digitaal indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt ook bij mevrouw Sabine Gabriel terecht.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de ter inzage legging organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan. U bent van harte welkom op donderdag 15 december 2016 in de aula van begraafplaats Rijnhof, Geestdorp 20 in Woerden. De bijeenkomst start om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. Tijdens de informatieavond wordt het ontwerpbestemmingsplan en de aanvullende onderzoeken die voor het plan zijn uitgevoerd toegelicht.

Beschikbare documenten