Ontwerpbestemmingsplan Barwoutswaarder 49b

Ontwerp bestemmingsplan, anterieure overeenkomst en ontwerpbesluit hogere waarden

Het plan is om een bedrijfswoning te bouwen op het perceel Barwoutswaarder 49b in Woerden. Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings¬plan Barwoutswaarder 49b (identificatienummer NL.IMRO.0632.barwoutswaarder49b -bOW1), het ontwerpbesluit voor hogere geluidswaarden en de zakelijke beschrijving van de overeenkomst ter inzage liggen van 7 juli tot en met 17 augustus 2016.
Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de koepel van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

Ontwerp bestemmingsplan

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.Barwoutswaarder... om de digitale bestanden te downloaden.

Zienswijzen indienen

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Barwoutswaarder 49b', indienen bij:

Gemeenteraad Woerden
t.a.v. team Ruimtelijke plannen
Postbus 45
3440 AA Woerden

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke site. U kunt zienswijzen over het ontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

Kennisgeving anterieure overeenkomst

Met inachtneming van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Woerden en Kromwijk Holding B.V een overeenkomst over grondexploitatie hebben gesloten met betrekking tot het perceel kadastraal bekend gemeente Woerden, sectie D nummer 3679 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend Barwoutswaarder 49b te Woerden. Vanaf 7 juli ligt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst 6 weken ter inzage in de koepel van het stadhuis en op de gemeentelijke website. Over de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Beschikbare documenten