Ontwerp wijzigingsplan Broekerweg 60

Coördinatieregeling Broekerweg 60: ontwerp-wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Broekerweg 60' en ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 10 september 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

1. Het ontwerp-wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan Broekerweg 60'
2. De hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning voor het herbouwen van de woning met bijgebouw

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Broekerweg 60 in Zegveld. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande woning met bijgebouw te herbouwen. De woning wordt verplaatst t.o.v. de huidige woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aanduidingsvlak 'burgerwoning' wordt verplaatst binnen het bestaande bestemmingsvlak 'Wonen'.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan (bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding) en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 10 september tot en met 21 oktober 2015 ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis, Blekerijlaan 14 in Woerden.
Het ontwerp-wijzigingsplan is ook te raadplegen op de website van de gemeente Woerden, onderaan deze pagina onder 'Beschikbare documenten'.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Onder vermelding van 'Wijzigingsplan Broekerweg 60" verzoeken wij in uw brief per onderdeel duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-wijzigingsplan of op de ontwerp-omgevingsvergunning. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 14 0348, informeren naar mevrouw Gabriel) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.

Beschikbare documenten

Ontwerp wijzigingsplan

Onderzoeken

Ontwerp omgevingsvergunning