Ontwerp Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, wijzigingsplan parkeren Houtdijk 4

  

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 24 maart tot en met 4 mei 2016.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Meer informatie over het
indienen van een zienswijze vindt u in de bekendmaking.

Plangebied

Het plangebied gesitueerd op het perceel Houtdijk 4 in Kamerik. Het plan biedt ruimte voor het realiseren van een
parkeervoorziening.

Ter inzage

Alle relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op
afspraak) inzien. Adres: Blekerijlaan 14 te Woerden.
Onder aan deze pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden.

Beschikbare documenten ontwerp wijzigingsplan: