Ontwerp bestemmingsplan Mauritshof

Op de plek van de voormalige school “De Notenbalk” willen wij woningbouw mogelijk maken.

Om de woningbouw te kunnen realiseren, is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om maximaal 24 woningen te bouwen met een goothoogte van 9 en een nokhoogte van maximaal 12 meter.

 

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings­plan Mauritshof met identificatienummer NL.IMRO.0632.bpMauritshofHarm-OW1 ter inzage ligt van 6 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en de bestanden op onze server.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Mauritshof’, indienen bij:

 

Gemeenteraad Woerden

t.a.v. team Ruimtelijke plannen

Postbus 45

3440 AA Woerden

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan is het voornemen om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het stadhuis en onder aan deze pagina. U kunt in de genoemde periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen.

 

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman of de heer Jutstra via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

 

Bestanden

PDF iconontwerp bestemmingsplan, toelichting en regels

PDF iconontwerp bestemmingsplan, verbeelding

PDF iconbijlage regels staat van bedrijfsactiviteiten

PDF iconbijlage akoestisch onderzoek

PDF iconbijlage quickscan flora en fauna

PDF iconontwerp raadsbesluit

PDF iconbijlage verkennend bodemonderzoek

 

Hogere waarde geluid:

PDF iconontwerpbesluit hogere waarde mauritshof harmelen