Ontwerp bestemmingsplan Johan de Wittlaan 13

Toepassing coördinatieverordening

Ontwerp-bestemmingsplan 'Johan de Wittlaan 13, Woerden', ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarde.
Met ingang van 16 februari 2017 ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage:

1. het ontwerp bestemmingsplan 'Johan de Wittlaan 13, Woerden' (planidentificatie NL.IMRO.0632.Johandewittlaan13-bOW1);
2. de hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunning;
3. het ontwerpbesluit voor de hogere waarde wegverkeerslawaai.

Plangebied en doel

Op het perceel Johan de Wittlaan 13 staat een voormalig onderwijsgebouw. Het pand wordt vervangen door 4 grondgebonden woningen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning en de procedure hogere waarde wegverkeerslawaai gecoördineerd behandeld.

Inzien

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings¬plan 'Johan de Wittlaan 13, Woerden' (planidentificatie NL.IMRO.0632.Johandewittlaan13-bOW1) en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen van 16 februari t/m 29 maart 2017.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

U kunt de stukken tevens onderaan deze pagina vinden, onder Beschikbare documenten. 

Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, t.a.v. team Ruimtelijke Plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit voor de hogere waarde wegverkeerslawaai. Zienswijzen tegen een ontwerp-omgevingsvergunning en een ontwerpbesluit hogere waarde, worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad.

Ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai
Het voornemen is om voor het plan een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Daarom ligt het ontwerpbesluit in de hierboven genoemde periode ter inzage in het stadhuis en op de gemeentelijke website. U kunt in de genoemde periode zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Mondelinge zienswijze

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen of meer informatie, kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend via telefoonnummer 14 0348.

Beschikbare documenten

Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Bijlagen bestemmingsplan

Ontwerp omgevingsvergunning