Ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 4 Woerden

Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een woning na sanering van de bestaande bedrijfsbebouwing.

Van 15 maart  tot en met 25 april  2018 ligt voor iedereen ter inzage:

  • het ontwerp-bestemmingsplan ‘Geestdorp 4 in Woerden’ (planidentificatie NL.IMRO.0632.Geestdorp4-bOW1);
  • de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (OLO3213453);
  • het hieraan gerelateerde ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. 

 

Plangebied en doel
Het plangebied ligt aan de Geestdorp en omvat het perceel Geestdorp 4. Het plan biedt ruimte voor de realisatie van een woning na sanering van de bestaande bedrijfsbebouwing.


Inzien

Alle relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal  van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Onder aan de pagina zijn de stukken in te zien of te downloaden. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze

Van toepassing is de coördinatieregeling. In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning of het ontwerpbesluit voor hogere waarden. Zienswijzen op een ontwerp-omgevingsvergunning of hogere waarden worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad.

 

Beschikbare documenten ontwerp bestemmingsplan:

 

 

Overige documenten