Mauritshof: Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarden

De beroepstermijn loopt van 16 november tot en met 27 december 2017.

Doel

Op de plek van de voormalige school "De Notenbalk" willen wij woningbouw mogelijk maken. Om dit te kunnen realiseren, is een bestemmingsplan vastgesteld. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om maximaal 24 woningen te bouwen met een goothoogte van 9 en een nokhoogte van maximaal 12 meter.

Bestemmingsplan

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Mauritshof gewijzigd vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.bpMauritshofHarm-bVA1). Naast het bestemmingsplan heeft de raad ook het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota.

De regels en plankaart zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het bouwvlak is namelijk verkleind, zodat er meer ruimte over blijft voor de bestaande bomen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 16 november tot en met 27 december 2017. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u inzien tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.bpMauritshofHar... om de digitale bestanden te downloaden.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden hiertegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

Bezwaar maken

U kunt binnen zes weken na verzending van het besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het College van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt ook bezwaar maken via het formulier in de digitale balie op www.woerden.nl (inloggen met DigiD is hier vereist).

Schorsing

Wanneer u bezwaar indient, wordt de inwerkingtreding niet geschorst. Wilt u uitvoering op korte termijn tegenhouden? Dient u dan een verzoek in om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Beschikbare bestanden

 

PDF icontoelichting

PDF iconregels

PDF iconverbeelding

PDF iconraadsbesluit

PDF iconparkeeronderzoek

PDF iconquickscan flora fauna

PDF iconakoestisch onderzoek

PDF iconverkennend bodemonderzoek

PDF iconnader bodemonderzoek

PDF iconbijlage regels

PDF iconbeantwoording zienswijzen

PDF iconbesluit hogere waarde