Lidl Iepenlaan: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening

ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 5 april gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

1. het ontwerp-bestemmingsplan 'Lidl Iepenlaan' (planidentificatie NL.IMRO.0632.lidliepenlaan-bOW1).
2. de hieraan gerelateerde ontwerp-omgevingsvergunning (OLO3287625).

Plangebied en doel

Doel van het project is de bouw van een supermarkt op de locatie van de bestaande supermarkt aan de Iepenlaan.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

Inzien

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met de bijbehorende stukken van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage.

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.lidliepenlaan-/... om de digitale bestanden te downloaden.

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de gemeente Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp-bestemmingsplan of de ontwerp-omgevingsvergunning. Zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden door de gemeenteraad behandeld. Zienswijzen op een ontwerp-omgevingsvergunning door burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Beschikbare documenten

bestemmingsplan
PDF icontoelichting regels
PDF iconverbeelding

PDF iconontwerp raadsbesluit

PDF iconakoestisch onderzoek
PDF iconarcheologisch onderzoek
PDF iconbodemonderzoek
PDF iconbomeneffectanalyse
PDF iconeffectenanalyse
PDF iconlandschappelijke inrichting
PDF icononderzoek vleermuizen
PDF iconquickscan flora fauna
PDF iconstikstofdepositie
PDF iconverkeersgeneratie
PDF iconwaterparagraaf

vergunning

PDF icongeveltekeningen
PDF iconterreinindeling

PDF iconontwerp omgevingsvergunning