Jan Steenstraat: Vaststelling bestemmingsplan

De beroepstermijn loopt van 16 november tot en met 27 december 2017.

Doel

Op de plek van de voormalige Willem Alexanderschool aan de Jan Steenstraat in Woerden wil de gemeente woningbouw mogelijk maken. Om dit te kunnen realiseren is er een bestemmingsplan opgesteld. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om 24 tot 36 woningen te realiseren met een goot- en nokhoogte van maximaal 10 meter.

 

Bestemmingsplan

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Jan Steenstraat ongewijzigd vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.JanSteenstrWrd-bVA1.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 16 november tot en met 27 december 2017. U kunt de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina. Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconbestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding en bijlagen)