Wijzigingsplan Mijzijde 97

Doel van het plan is de bouw van een nieuwe woning. Hiervoor wordt 1000 m2 oude agrarische bebouwing gesloopt.

Vaststelling ‘Wijzigingsplan Mijzijde 97’ met bijbehorende omgevingsvergunning

Op 17 april 2019 hebben burgemeester en wethouders van Woerden het wijzigingsplan ‘Mijzijde 97’ ongewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3130717 voor het project is verleend op 24 april 2019.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is de bouw van een nieuwe woning. Hiervoor wordt 1000 m2 oude agrarische bebouwing gesloopt.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 25 april tot en met 5 juni 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden plan Mijzijde 97

PDF iconRegels wijzigingsplan

PDF iconToelichting wijzigingsplan vaststelling

PDF iconVerbeelding wijzigingsplan

PDF iconVaststellingsbesluit

Bijlage 1 PDF iconverslag welstand

Bijlage 2 PDF iconwatertoets

Bijlage 3 PDF iconecologie

Bijlage 4 PDF iconbodemonderzoek

Bijlage 5 PDF iconverkennend onderzoek asbest in fundatie

Bijlage 6 PDF iconverkennend bodem- en asbest onderzoek romneyloods

Bijlage 7 PDF iconaanvulling verkennende bodemonderzoeken

Bijlage 8 PDF iconpva verwijdering puinverharding wagenberging

Bijlage 9PDF icon sloopwerk

PDF iconOntwerp vergunning 

PDF iconInrichtingstekening

PDF iconPerspectieftekening voorzijde

PDF iconPerspectieftekening voorzijde en boerderij

PDF iconSituatietekening 

PDF iconTekening gevels en doorsneden

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf

PDF icontek, woning achter- en linkerzijgevel + doorsneden do-03 dd 4 okt 2018.pdf

 

Ontwerp wijzigingsplan Mijzijde 97 met gecoördineerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  1. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Mijzijde 97’.
  2. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo nummer OLO3130717.

Plangebied en doel

Doel van het plan is de bouw van een nieuwe woning. Hiervoor wordt 1000 m2 oude agrarische bebouwing gesloopt.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het plan ligt ter inzage van24 januari t/m 6 maart 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u  onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt  u de stukken inzien in de hal van het stadhuis (De Bleek 10).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman dan wel de heer Voorend via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

 

Downloaden plan Mijzijde 97

PDF iconRegels wijzigingsplan

PDF iconToelichting wijziginsgplan

PDF iconVerbeelding wijzigingsplan

PDF iconOntwerp besluit