wijzigingsplan Heldamweg 8

Wijzigingsplan voor twee woningen in plaats van bedrijfsbebouwing in Harmelen.

Wijzigingsplan ‘Heldamweg 8’

Bestemmingsplan

Op 13 november heeft het college van Woerden het wijzigingsplan Heldamweg 8 ongewijzigd vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.WPHeldamweg8-wVA2.

 

Doel

Het plangebied beslaat het perceel Heldamweg 8 te Harmelen. Aan de Heldamweg 8 ligt een paardenhouderij. De eigenaar is gestopt met de bedrijfsmatige activiteiten en wenst ter plaatse de bedrijfsopstallen te slopen en via de Ruimte-voor- ruimteregeling twee compensatiewoningen mogelijk te maken.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019.

U kunt de stukken vinden op www.woerden.nl > bouwen en verbouwen bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien. Vanwege de renovatie van het stadhuis is het tijdelijk bezoekadres De Bleek 10.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden

PDF iconwijzigingsplan regels

PDF iconwijzigingsplan toelichting

PDF iconwijzigingsplan verbeelding 

PDF iconBesluit vaststelling

PDF iconAkoestisch onderzoek

PDF iconArcheologisch onderzoek

PDF iconBodemonderzoek

PDF iconWatertoets