Wijzigingsplan Dorpeldijk 10 Harmelen

Doel van het plan is de herbouw van een bedrijfswoning op het perceel Dorpeldijk 10 in Harmelen.

Vaststelling wijzigingsplan Dorpeldijk 10 Harmelen met gecoördineerde omgevingsvergunning

 

Op 8 oktober 2019 heeft het college van Woerden het wijzigingsplan Dorpeldijk 10 ongewijzigd vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.WPDorpeldijk10-bVA1.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is de herbouw van een bedrijfswoning op het perceel Dorpeldijk 10 in Harmelen. De wijziging betreft het aanpassen van het aanduidingsvlak bedrijfswoning op de verbeelding van het bestemmingsplan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 17 oktober 2019 tot en met 27 november 2019.

U kunt de stukken vinden op www.woerden.nl > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding en op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadhuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak) inzien.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Downloaden:

Vastgesteld wijzigingsplan:

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding

Bijlage 1PDF icon akoestisch onderzoek

Bijlage 2 PDF iconverkennend bodemonderzoek

Bijlage 3 PDF iconasbestinventarisatie

Bijlage 4 PDF iconflora en fauna

Bijlage 5 PDF iconvleermuizen

Bijlage 6 PDF icon aanmeldnotitie mer

 

Omgevingsvergunning:

-PDF iconVergunning

 

16 oktober 2019

 

---

 

Ontwerp wijzigingsplan Dorpeldijk 10 met gecoördineerde omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken conform het bepaalde in artikel 3.9a en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 25 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 

1. het ontwerp wijzigingsplan ‘Dorpeldijk 10’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0632.WPDorpeldijk10-bOW1);

2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met OLO-nummer OLO4077407.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is de herbouw van een bedrijfswoning op het perceel Dorpeldijk 10 in Harmelen. De wijziging betreft het aanpassen van het aanduidingsvlak bedrijfswoning op de verbeelding van het bestemmingsplan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Inzien

Het plan ligt ter inzage van 25 juli tot en met 4 september 2019. Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u hieronder downloaden.De stukken zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en hebben het planidentificatienummer NL.IMRO.0632.WPDorpeldijk10-bOW1. Ook kunt u de stukken inzien in de hal van het stadhuis (De Bleek 10).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met mevrouw Van Galen (wijzigingsplan) en mevrouw Jansen (omgevingsvergunning) via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hen terecht.

 

Inzien

Ontwerp wijzigingsplan:

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding

Bijlage 1PDF icon akoestisch onderzoek

Bijlage 2 PDF iconverkennend bodemonderzoek

Bijlage 3 PDF iconasbestinventarisatie

Bijlage 4 PDF iconflora en fauna

Bijlage 5 PDF iconvleermuizen

Bijlage 6 PDF icon aanmeldnotitie mer

 

Ontwerp omgevingsvergunning:

-PDF icon Ontwerp vergunning