Wet voorkeursrecht gemeenten: intrekken aanwijzing locaties Parallelweg West en Voortuin II

(ook wel aangeduid als Cattenbroek) in Woerden, 11 februari 2021

Bekendmaking op basis van artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van intrekken aanwijzing van percelen te Woerden op grond van artikel 8 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de Wvg op 9 februari 2021 hebben besloten om het gevestigde voorkeursrecht, gelegen op percelen ter plaatse van het gebied “Voortuin II” en ter plaatse van het gebied “Parallelweg West” te Woerden in te trekken.

Het voorkeursrecht werd gevestigd ten behoeve van onderzoek naar het realiseren van schuifruimte voor lokale bedrijven. De betreffende gronden zijn niet langer in beeld voor het realiseren van schuifruimte voor bedrijven, derhalve wordt niet meer voldaan aan de eisen voor het vestigen van het voorkeursrecht.

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden treedt in werking één (werk)dag na publicatie in de Staatscourant van 11 februari 2021, te weten op 12 februari 2021.

 

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021 en de bijbehorende stukken, bevattende een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de percelen, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en beperkt gerechtigden en overige relevante gegevens  zijn openbaar en liggen met ingang van 12 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden. De stukken zijn ook in te zien onderaan deze pagina.

 

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021 heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht niet meer van toepassing is waardoor de eigenaren en beperkt gerechtigden vrij zijn hun percelen en/of rechten op die percelen te vervreemden. Het intrekkingsbesluit wordt verwerkt in het Wkpb/BRK-PB bij het kadaster. Dit betekent dat de aantekening van het “voorkeursrecht” in deze registraties wordt doorgehaald/verwijderd.

De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van burgemeester en wethouders kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Een bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Beschikbare documenten

PDF iconBijlage collegebesluit intrekken aanwijzing percelen parallelweg west en voortuin II