Wet voorkeursrecht gemeenten, bedrijventerreinen

Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van percelen te Woerden en Harmelen ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, Woerden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 11 december 2018 hebben besloten percelen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 

Het betreft percelen gelegen ter plaatse van het gebied “Voortuin II” gelegen tussen de A12 en de Cattenbroekerplas te Woerden, percelen gelegen aan de oostkant van de Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en percelen gelegen ter plaatse van het gebied “Putkop III”,  ten oosten van bedrijventerrein De Putkop in Harmelen.  De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekeningen en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 3 en 4 december 2018.

 

Aan de aangewezen gronden wordt de bestemming “Bedrijventerrein" toegedacht.  De percelen zijn de afgelopen twee jaar niet  betrokken geweest in een aanwijzing op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze percelen ontvangen  op de kortst mogelijke termijn een afzonderlijke kennisgeving.

Het voorlopig voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt in werking een dag na de publicatie van dit bericht.

 

Terinzagelegging

Het collegebesluit ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale overzichten en  lijsten met daarop de aangewezen percelen, de namen van de gerechtigden alsmede overige relevante gegevens, met ingang van donderdag 13 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Woerden, De Bleek 10, 3447 GR Woerden.

 

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is verklaard. De aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren van de aangewezen percelen en de rechthebbenden op de beperkte rechten, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen verkopen, die eerst aan de gemeente Woerden te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan een ander mogelijk is.

 

Zienswijzen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de raad van de gemeente Woerden voor te stellen om tot bestendiging van de aanwijzing over te gaan door binnen een termijn van drie maanden de aangewezen percelen bij raadsbesluit  aan te wijzen op grond van artikel 5 van de Wvg. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 december 2018. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 23 januari 2019  schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. Dit voorgenomen raadsbesluit ligt tezamen met het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing in het gemeentehuis ter inzage (zie onder Terinzagelegging). De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA  Woerden. Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling aan de gemeenteraad kenbaar wensen te maken, dient dat te geschieden bij mevrouw P. van den Bosch, juridisch adviseur Vastgoed (14 0348).

 

Bezwaar

Naast het indien van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing van de gronden. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag waarop aan hen de mededeling is verzonden dat dit voorlopige aanwijzingsbesluit is genomen, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering).

 

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om - wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (sector bestuursrecht) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen wenden tot mevrouw P. van den Bosch (14 0348) van de gemeente Woerden.

 

Downloaden

PDF iconKaart Putkop

PDF iconKaart Voortuin

PDF iconKaart Burg. Van Zwietenweg

 

--

PDF iconCollegebesluit burg van Zwietenweg

PDF iconCollegebesluit Putkop

PDF iconCollegebesluit Voortuin

PDF iconconcept raadsbesluit_0.pdf