Weidz Zegveld

Doel van het project is om 38 woningen te realiseren op en rondom de tennisbaan aan De Haak. De tennisbaan wordt verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Milandweg (naast de voetbalvelden).

Zegveld Weidz: Bekendmaking toepassing Coördinatieverordening ontwerp bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbeschikking hogere waarden.

 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat vanaf 25 april gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  1. het ontwerp bestemmingsplan ‘WeidZegveld’ (planidentificatie NL.IMRO.0632.bpweidzegveld-bow1) inclusief beeldkwaliteitsplan.
  2. de hieraan gerelateerde ontwerp omgevingsvergunning voor de tennisbaan (OLO4307597).
  3. de ontwerpbeschikking voor hogere geluidswaarden.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is om 38 woningen te realiseren op en rondom de tennisbaan aan De Haak. De tennisbaan wordt verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Milandweg (naast de voetbalvelden).

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedure gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

 

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking hogere waarden liggen met de bijbehorende stukken van 25 april tot en met 5 juni 2019 ter inzage.

 

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl en op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0632.bpweidzegveld-b... om de digitale bestanden te downloaden.

 

Inloopavond

Op 16 mei 2019 kunt u naderde uitleg krijgen over het plan tijdens een inloopavond. Deze avond vindt plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de Milandhof in Zegveld.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijze

In de genoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de Gemeenteraad van Woerden, p.a. team Ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning of de ontwerpbeschikking voor hogere waarden. Zienswijzen op een ontwerp omgevingsvergunning of hogere waarden worden door burgemeester en wethouders behandeld. Zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met de heer Lindeman via telefoonnummer 14 0348. Voor vragen of meer informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Downloaden

Ontwerp PDF iconregels bestemmingsplan

Ontwerp PDF icontoelichting bestemmingsplan

Ontwerp verbeelding bestemmingsplan; PDF icondeel tennisveld en PDF icondeel woonwijk

PDF iconBeeldkwaliteitsplan Weidz

PDF iconAanmeldnotitie mer Weidz

PDF iconBijlage 1 bij regels bestemmingsplan; staat van bedrijven

PDF iconBijlage 1; archeologie

PDF iconBijlage 2; geluid

PDF iconBijlage 3; bodem 2008

PDF iconBijlage 4; bodem 2014

PDF iconBijlage 5; bodem aanvullend 2015

PDF iconBijlage 6; bodem 2015

PDF iconBijlage 7; geluid tennisbanen

PDF iconBijlage 8; oplegnotitie geluid

PDF iconBijlage 9; lichthinder

PDF iconBijlage 10; natuur

PDF iconBijlage 11; ecologie

PDF iconBijlage 12; wet natuur

 

Ontwerp besluit hogere waarde (geluid)

PDF iconBesluit

 

Omgevingsvergunning

PDF iconOntwerp besluit olo

PDF iconAanvraag olo

PDF iconTekening 1

PDF iconTekening 2

PDF iconTekening 3

Tekening PDF icontennis 1

Tekening PDF icontennis 2

Tekening PDF icontennis 3